PROKOP, M. Bezdrátové komunikace pro domácí automatizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hynčica, Ondřej

Student přistoupil k řešení práce svědomitě a pečlivě, pracoval velmi dobře a řešení věnoval hodně času. Za zmínku stojí, že použitá technologie procházela v průběhu řešení změnami ze strany výrobce, a bylo pro to nutné některé části práce předělat a zopakovat. Student konzultoval pravidelně, na konzultace byl připravený, práci řešil samostatně. Práci studenta hodnotím stupněm výborně / A.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Gutman, Jiří

Zadání je poměrně jednoznačné - osvojit technologii IQRF a získat o ní několik důležitých informací s praktickým dopadem a současně vytvořit vzorovou aplikaci pro další pokračování. Řešitel vyniká čistým jazykem, se kterým dokáže problém, postupy i výsledky popisovat. Práce je logicky členěna od úvodního popisu vlastní technologie, vystižení určitých výhod proti konkurenci a pokračuje postupným budováním sítě. Velmi dobře je použito "komentovaných" obrázků k výkladu používání nástrojů pro konfiguraci sítě. Těžištěm práce jsou především měření v síti. Výborně vysvětleno a zdokumentováno je měření proudu do komunikujících modulů. Protože odběr je v impulzech a liší se řádově podle stavu komunikace, použil student vtipně metodu měření spotřebované energie na principu vybíjení superkapacitoru. Z vypočítané energie je potom stanoven odhad výdrže provozu na baterie. Tam lze pochválit autora, že si je vědom toho, že v reálných podmínkách je potřeba počítat se samovybíjením baterie a také se svodovými proudy, které v oblasti mikroampérových spotřeb rozhodně nejsou zanedbatelné. Jedna drobná připomínka - slovo nízkopříkonový se píše dohromady, i když to automatické korektory ještě rozdělují. Souhrn posudku: - zadání patří ke středně náročným a směřuje k získání relevantních dat pro další rozhodování - zadání bylo splněno ve všech bodech velmi vyváženým způsobem - stupeň znalostí studenta je vysoký s citem pro praktické aspekty problému - koncepce řešení je zvolena správně s dobrou návazností na potřebná měření. Práce neobsahuje zřejmá opomenutí ani zbytečně neodbočuje od tématu - celou práci je možné považovat za dílo studenta s dobře promyšleným postupem měřní - práce je velmi dobře postavena i formálně a je jasně logicky členěna, také vyjadřovací schopnosti studenta a písemný projev jsou na výborné úrovni - student prokázal dobré technické znalosti i cit pro technické souvislosti Navrhuji klasifikaci A - výborné, 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 85533