ŠVÁBENSKÝ, P. Litina s vermikulárním grafitem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Laštovica, Jaroslav

Úkolem Petra Švábenského bylo zpracovat rešeršní práci shrnující dosavadní znalosti vlastností a metod výroby litiny s vermikulárním grafitem. Po obsahové stránce bakalářská práce splňuje vytýčené cíle. Student pracoval svědomitě a samostatně, jeho práce nevybočuje od tématu a je logicky uspořádána. Autor však mohl klást větší důraz na formulaci některých vět přeložených ze zahraniční literatury. I přes mírné nedostatky vytváří předložená bakalářská práce dobrý teoretický základ pro budoucí studium autora a některé informace mohou být využitelné i v praxi. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaňa, Václav

Předložená bakalářská práce s názvem Litina s vermikulárním grafitem měla za cíl zpracovat ucelený přehled dosavadních znalostí, zejména možných metod výroby tohoto materiálu. Práce je zpracována přehledně a je logicky rozčleněna do jednotlivých kapitol. Stanovených cílů bylo dosaženo. Co se týká chyb, práce obsahuje několik menších formálních chyb, a to: - Některé věty jsou „natvrdo“ přeloženy z angličtiny a v češtině jsou pak různě zkomolené nebo nedávají smysl. - V tab. 3.1 na str. 35 je uvedeno slovní spojení vermikulární litina zhutněná titanem. Výraz „zhutněná“ se mi zde jeví jako velmi nevhodný a doporučoval bych používat místo něj např. ošetřená titanem či podobně. - Asi ve dvou případech je v práci zaměněn pojem modifikace a očkování. - V textu se vyskytují různé překlepy a pravopisné chyby. Výše zmíněné chyby však nijak zásadně nesnižují odbornou úroveň této práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38344