GRUFÍKOVÁ, J. Vliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Knotková,, Kateřina

Bakalářská práce "Vliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknech je zaměřena na stanovení čtyř různých aditiv různých chemicky-fyzikálních vlastností při třech různých pH. Práce byla zpracována ve firmě Contipro Biotech a slečna Grufíková Jana pracovala samostatně, případně s konzultacemi. Data uvedená v bakalářské práci získala tedy Jana Grufíková bez fyzického přispění jiných osob, což zvyšuje hodnotu této práce. Stejně tak zpracování a vyhodnocení dat či jejich interpretace probíhala výhradně v režii slečny Grufíkové. Při práci získala základy elektrospinnigu, především technologie 4Spin. Tím, že práce byla zaměřena na kvantitativní stanovení, 80 % práce tvořila UV-Vis spektroskopie, kterou studentka zvládla bez potíží. Kladně hodnotím přístup Jany Grufíkové k práci samotné, ke zpracování dat a především pak její pečlivost a přesnost. Výsledky uvedené v bakalářské práci pak byly a budou využity k vývoji metodik na kvantitativní stanovení dalších aditiv.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Pokorný

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82340