HUDEC, J. Určení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Harabiš, Vratislav

Student se ve své práci zabýval návrhem a implementací metod pro stanovení souřadného systému oka v průběhu implantace čočky. Zadaná práce probíhala ve spolupráci s oční klinikou Gemini Eye Center. Student k práci přistupoval aktivně, docházel na konzultace a řešil konkrétní problémy. Při řešení dílčích problémů bych ale uvítal vyšší dávku vlastní invence. Nicméně navrženou metodu pro stanovení souřadného systému oka implementoval a otestoval na poskytnutých datech. Zadání práce je splněno. K posudku rovněž přikládám hodnocení odborného konzultanta z Gemini pana Ing. Martina Šramka.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Odstrčilík, Jan

Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním snímků předního segmentu oka pro účely automatického zavádění souřadného systému při implantaci umělé čočky v rámci léčby šedého zákalu. První část práce je věnována popisu onemocnění, diagnostice a získávání obrazových dat pro účely navigace při implantaci. V práci je docela podrobně nastíněn řešený problém a motivace pro vytvoření požadovaného programového řešení. Z mého pohledu však student v některých úvodních pasážích zbytečně detailně popisuje způsob získávání dat, včetně postupu práce na klinice. Druhá polovina práce se již věnuje návrhu technického řešení daného problému. Navržená metoda je závěrem vyhodnocena na vybraném souboru dat. Není však jasné, jakým způsobem byla data vybrána a zda byly v souboru uvažovány i záznamy o nižší kvalitě. Postrádám rovněž zhodnocení metody z pohledu výpočetní náročnosti a diskusi, zda lze metodu využít pro zpracování v reálném čase během implantace, což je požadováno v zadání práce. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. V práci je spousta překlepů, chybějících čárek v souvětích a v některých odstavcích text práce působí méně odborně. V práci dále postrádám jakoukoliv zmínku o implementaci jednotlivých programových funkcí či uživatelský návod k vytvořenému softwaru. Na závěr konstatuji, že i přes uvedené výtky lze považovat zadání práce za splněné. Diplomant prokázal schopnost nastudovat si danou problematiku a získané znalosti prakticky uplatnit při vytvoření požadovaného inženýrského díla. Hodnocení: C/75 b.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 84416