KANTOR, R. Jeřábová kočka 36t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mynář, Břetislav

Práce splnila požadavky zadání jen částečně. Diplomant prokázal dobrou znalost studovaného oboru. Je schopen pracovat s oborovými normami a odbornou literaturou. Zadání nevyžadovalo vypracování dílenských výkresů vybraných dílů. Proto lze jen těžko hodnotit úroveň technického kreslení. Pevnostní výpočet rámu kočky byl proveden velice podrobně pomocí programu NEXIS 32. Výkresová dokumentace má řadu nedostatků. Sestavy pojezdu a zdvihu měly mít samostatné rozpisky. Zadání vyžadovalo jen funkční výpočty. Avšak jak dilomant volil rozměr ložisek pojezdových kol, velikost pera pojezdového kola a jiné rozměry? Proč pojezdové kolo (ač stejné) má na sestavě čtyři pozice? Na sestavě pojezdu chybí pozice pera na hřídeli kola. Otázka: Jaké znáte způsoby napínání dopravního pásu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nezbeda, Jiří

Všechny úkoly určené zadáním byly v diplomové práci zpracovány a provedeny. Zvolený postup řešení funkčních a pevnostních výpočtů je principiálně správný a respektuje požadavky zadání. Vlastní výpočty jsou prováděny správně, v souladu s principy mechaniky a pružnosti a pevnosti. Bylo provedeno pečlivé zkreslení požadovaných výkresů. Pro lepší přehlednost provedených funkčních výpočtů chybí přesnější a obsáhlejší popis celkového postupu a jednotlivých kroků. Rám kočky je navržen v praktickém a osvědčeném provedení převážně ze skříňových profilů. Vyhotovení jeho dokumentace nebylo zadáno, konstrukční podrobnosti proto nejsou k dispozici. Profily částí konstrukce i jejich rozměry však lze zjistit z výstupů programu Nexis, kde jsou vykreslené. V uvedeném programu je konstrukce spočítána jako prutová konstrukce, což je nutno považovat za přínos práce. Diplomant se seznámil s výpočtem ocelové konstrukce podle norem ČSN, který je způsobem spíše ocelářsko - stavebním. Výpočet na prutovém principu MKP dává dobrý přehled o chování konstrukce s možností snadného následného dimenzování a optimalizace průřezů podle výsledků, i když se této možnosti u rámů z konstrukčních důvodů obvykle dostatečně nevyužije. V případě vytvoření podrobného prostorového modelu se často provádí jeho výpočet jako automaticky vygenerované skořepinové konstrukce. Problematické výsledky však v tomto případě bývají obtížně interpretovatelné, bez přístupu k podstatě konstrukce, i když výstupy mohou být zdánlivě přehledné. Výpočet je správně proveden pro únosnost ocelové konstrukce, únavu i pro použitelnost. Vytknout lze snad jedině použití neobvyklého pojmenování profilů, převzatého z předvolby programu "skříň pás" upravené na pojmenování "skříňová pásnice" - spíše by bylo jasnější např. "pásnicová skříň". Rovněž pojmenování při únavě, jinak správně spočítané, nazvané místo obvyklého zkratkovitého "únosnost max." a "únosnost min." na "únosnost maximální" a "únosnost minimální" je zavádějící a nevystihuje podstatu výpočtu. Jasnější by pojmenování např. "únosnost při maximálním zatížení" a "únosnost při minimálním zatížení". Správně je také sestavena kombinace použitelnosti "Zatížení celkem - pro průhyb", pak by to ale ještě chtělo tento průhyb doložit, jistě ale bude bezproblémový, rozsah práce však byl ale již dostatečný. Z tohoto důvodu také zřejmě není podrobněji vyčísleno největší namáhání, které je v ose vyrovnávacích kladek (ne zcela správně pojmenované "hřídel"). Uvedené nesrovnalosti v terminologii však jen minimálně ubírají na hodnotě diplomové práce. Předložená diplomová práce je celkově zpracována na dobré úrovni a v rozsahu běžně používaném při navrhování dílů a mechanizmů jeřábu a ukazuje, že diplomant má potřebné znalosti z daného oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12356