FRECHOVÁ, L. Návrh distribuční sítě pro nové rodinné a bytové domy ve městě Újezd u Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Studentka Lucie Frechová se měla ve své bakalářské práci zabývat návrhem a výpočtem části distribuční sítě, která má být použita pro připojení nově vznikající obytné části vybraného města. V teoretické části práce je provedeno základní seznámení s danou problematikou. Je představeno základní členění elektrických sítí a jsou specifikovány podmínky, jež je nezbytné splnit z pohledu připojení nového odběratele k distribuční síti. Pro potřeby správného návrhu části sítě je řešena otázka teorie dimenzování a z ní vyplývající fakta, která jsou relevantní pro provedení návrhu. Vzhledem ke skutečnosti, že nezbytnou součástí je též provedení výpočtů řešící analýzu ustáleného stavu sítí, jsou charakterizovány nejpoužívanější metody řešení tohoto stavu. Samotná charakteristika je provedena prostřednictvím obecně platných rovnic, která současně vhodně uvozuje praktickou část práce. Praktická část práce začíná popisem vstupních technických požadavků a charakteristikou části katastrálního území města Újezd u Brna, na kterém má být realizována výstavba nových rodinných a bytových domů. V návaznosti na to jsou vytvořena konkrétní technická řešení konfigurace sítě, přesněji řečeno varianty, které obecně nabízejí odlišné přístupy řešení návrhu distribučních sítí. Součástí variant jsou také technické parametry použitých komponent. Navržené varianty jsou následně na základě provedených výpočtů a simulací mezi sebou porovnány, a to jak po stránce elektrických poměrů v síti během normálního, ale i poruchového stavu. Vyjma technického srovnání je dále prezentováno základní ekonomické porovnání jednotlivých variant. Samotná srovnání vedou k tomu, že konečné závěry vycházející z práce nabízejí pohled jak z technické, tak i z ekonomické stránky věci. Předložená bakalářská práce svým obsahem i stránkovým rozsahem koresponduje se zadáním práce a odpovídá aktuálním stanoveným požadavkům. Struktura práce je přehledná a jednoznačná. Návaznost jednotlivých kapitol se jeví jako správná, jelikož kapitoly na sebe logicky navazují. Formální stránka práce je dobrá. Použitá literatura je svým rozsahem pro daný typ práce zcela dostatečná. Stejně tak jednotlivé typy literárních zdrojů jsou různorodé a svým charakterem vhodné pro potřeby technicky zaměřené bakalářské práce. Odkazy v textu na použité zdroje se jeví jako správné. Odkazy na zdroje literatury se jeví rovněž jako správné. Přístup studentky k řešení práce byl dobrý a vyznačoval se vlastním přínosem a iniciativou. Dále je vhodné zmínit, že samotné praktické výpočty studentka realizovala přímo u distribuční společnosti a také se úspěšně zúčastnila studentské soutěže EEICT s odborným příspěvkem, který vycházel z předkládané práce. Splnění požadavků zadání bylo hodnoceno podle obsahové shody jednotlivých cílů práce s obsahem vypracované práce a podle kvality vypracování těchto jednotlivých částí. Dle výše uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Novák, Vojtěch

Posudek oponenta - viz. přiložený dokument.

Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 85005