MÍVALT, T. Deformačně napěťová analýza osově symetrického tělesa, řešena analyticky a numericky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Kamil

Pan Mívalt pracoval na své práci od začátku velmi zodpovědně. Všechny body zadání splnil a dokonce značně překročil. Zamýšlení se nad některými problémy během práce je, troufnu si napsat, na úrovni diplomanta. Jako praktický příklad rotačně symetrického tělesa byl zvolen píst motoru. V práci je ve značném rozsahu provedena rešerše historického vývoje přístupů k deformačně-napěťovým analýzám pístu a to včetně numerického srovnání! Vývoj těchto přístupů začíná již někdy začátkem 20. století a je paradoxem a snad i výsměchem, že i když na začátku 20. století byla provedena srovnávací analýza tzv. proužkové metody a prostorové fotoelasticimetrie, která jednoznačně tvrdila, že se nesmí nahrazovat teorie obecných těles pomocí teorie prutových těles, tak stále na VUT v Brně existují skripta a doporučená literatura, která tyto skutečnosti ignoruje. Autor bakalářské práce zcela správně ignoroval tuto nekvalitní literaturu a provedl vlastní srovnávací analýzu mezi analytickým a numerickým přístupem k vyřešení deformačně-napěťové analýzy pístu motoru. Pro analytické řešení používá výpočtový model rotačně symetrické podepřené desky, vetknuté desky a složeného tělesa. Vše má zevrubně porovnáno i s numerickým přístupem. Následně snižuje míru nejistot výpočtového modelu pístu přidáváním dalších podstatných entit jako je vedení pro čep pístu, zaoblení hran, zahrnutí vlivu setrvačných sil a mnoho dalšího. V závěru práce pak modeluje tento píst na úrovni kontaktů, kterou zvládl taktéž velmi solidně a navíc navštěvoval kurzy Ing. Stanislava Polzera, Ph.D. na to, aby se dozvěděl více o kvalitě sítě, konvergenci aj. Vše má opět velmi pečlivě zdokumentováno. Práce je doplněna řadou vedlejších analýz týkající se vlivu osazení dna pístu, zaoblení dna pístu aj. V závěru práce je navíc navrhnuta další řada studií, které se mohou realizovat jako další bakalářské práce. Práce je ucelená, logicky uspořádaná, závěry jsou platné. Práci hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petruška, Jindřich

Bakalářská práce pana Tomáše Mívalta je výjimečná svým rozsahem (83 str., 79 obr.) i tematikou, výrazně přesahující rozsah bakalářského studia v oblasti mechaniky těles. Systematická analýza typické strojní součásti, kterou je píst spalovacího motoru, umožňuje ilustrovat rozličné úrovně pevnostní analýzy: od jednoduchých analytických modelů smluvních výpočtů minulosti až po MKP. Autor správně poukazuje na rozdíly získaných výsledků u jednotlivých přístupů, částečně ale podléhá dnes rozšířenému postoji mírně podcenit význam jednoduchých analytických modelů pro prvotní inženýrský vhled do řešených problémů. Tak mu například uniklo, že osové napětí ve spodní části skořepiny pístu zatíženého spalinami by mělo být tlakové a v horní části vzhledem k charakteru deformace spíše tahové. Na obr.29 jsou znaménka obrácená, stejně jako u posuvů na obr.28, a tyto výsledky se překvapivě shodují i s analýzou MKP na obr.42. Dále bych autorovi do budoucna doporučoval vyhnout se razantním hodnocením úrovně výuky "jiných škol" (str.26), která určitě nepatří do bakalářské práce. Z hlediska formálních náležitostí je práce uspořádána srozumitelně a přehledně, narazil jsem jen na drobné překlepy, které nesnižují celkovou srozumitelnost textu. Jedná se například o chybný index v rov.15, v obr.27, či chybějící část rov.32. Vzhledem k omezenému rozsahu textu bakalářských prací není možné podrobně rozvádět všechny detaily rozsáhlých analýz, které autor vykonal. Některé z detailů prosím proto upřesnit v rámci obhajoby podle doplňujících otázek. V souhrnu mohu konstatovat, že pan Tomáš Mívalt vypracoval rozsáhlou a kvalitní bakalářskou práci, kterou hodnotím stupněm "výborně"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83566