POLEDŇÁKOVÁ, H. Charakterizace karagenanu densitometrií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hurčíková, Andrea

Studentka Halina Poledňáková pracovala zodpovědně a samostatně. Předem si nastudovala problematiku, se kterou se měla během praktické části bakalářské práce seznámit a prohloubit tak své znalosti. Během praxe si osvojila základní dovednosti práce s Ultrazvukem s vysokým rozlišením (HRUS), což není obvyklá a jednoduchá metoda, ať už s ohledem na unikátnost přístroje či zpracování dat. Dosažené výsledky předčily požadavky kladené na bakalářskou práci. Studentkou naměřená data budou použita jako podklad pro publikaci v impaktovaném časopise. Slečna Poledňáková po celou dobu spolupráce byla pečlivá a plně využívala nabízených konzultací. S přístupem a úrovní práce jsem spokojena. Doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. Výsledná známka: A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krouská, Jitka

Bakalářská práce studentky Haliny Poledňákové je vhodně členěna na kapitoly, v teoretické části se studentka podrobně věnuje výskytu, metodám získávání a využití karagenanu. Text je zpracován na dobré vědecké úrovni a dobře se čte. Zvlášť chválím kvalitu zpracování diskuze výsledků. Z té je velmi dobře patrné, že si studentka dokonale osvojila a porozuměla technice ultrazvukové spektroskopie. Během experimentální části práce studentka shromáždila úctyhodné množství dat, která jsou vhodně pro lepší přehlednost zařazena převážně až do přílohy práce. Z předložené bakalářské práce jasně vyplývá, že studentka velice svědomitě plnila zadané úkoly a je schopna samostatné vědecké práce. Z formální ho hlediska mám pouze několik drobných připomínek, které však nijak nesnižují kvalitu předložené práce: - číslování odkazů obrázků a literatury raději uvádět bez tečky, - v popisu obr. 2 je špatné řecké písmeno pro lambda-karagenan, - v práci se vyskytuje nesprávně pojem „kalibrační“ křivka, resp. řada – zřejmě je správně výraz „koncentrační“ - v grafech, kde je to možné (např. 1,3,4, 6, X3), by bylo lepší využít chybových úseček s jednou datovou řadou pro dané veličiny - v grafech používejte stejný formát písma jak pro popisky os, tak jejich názvy - v popisu grafu 12 na str. 32 chybí informace o teplotním rozmezí - sjednotit formát seznamu použité literatury a lépe zkontrolovat (např. zdroj 2 a 3) - při uvádění odchylek měřené veličiny je uvádějte maximálně na stejný počet desetinných míst jako uvedená naměřená hodnota, ne na víc Bakalářskou práci Haliny Poledňákové, která splnila všechny body zadání, doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm Výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Závěry práce a jejich formulace A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 77271