ŠEDA, L. Analýza proudění z vyústky osobního vozu s využitím termoanemometrické sondy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lízal, František

Pan Bc. Libor Šeda se ve své diplomové práci věnoval analýze proudění z vyústky osobního vozu. Při řešení tohoto problému prokázal schopnost nastudovat odbornou literaturu v anglickém jazyce, dokázal si osvojit zásady měření metodou žhavených drátků a do značné míry samostatně zprovoznil nový kalibrační systém a další nově pořízené části měřicí aparatury. Pozitivně hodnotím diplomantův iniciativní přístup při řešení problémů, které se při experimentální práci vždy vyskytnou. V důsledku problémů s měřicím zařízením došlo k určitému zpoždění v počátku práce, které se projevilo tím, že bylo méně času na rozsáhlejší měření, a v závěrečné fázi na korekci textu. Rozhodnutí napsat práci v anglickém jazyce kladlo zvýšené nároky na schopnosti diplomanta, ale z pohledu vedoucího musím konstatovat, že práci zvládl velmi dobře a proto ji hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fojtlín, Miloš

Diplomová práce obsahuje všechny povinné náležitosti, po grafické stránce však zvolil autor minimalistický přístup bez číslování stran a záhlaví, rovněž místy chybí popisky obrázků a tabulek (např. podkapitola 2.8.3. a 2.5.4.1.), čím se snižuje přehlednost práce. Text je psán v anglickém jazyce, což je chvályhodné z důvodu, že dokument si může dohledat mezinárodní čtenář, na druhou stranu je text na některých místech komplikovaný a gramaticky nekorektní. Navíc jsou odstavce často tvořeny jednou větou, což snižuje čtivost a sledování posloupnosti informací v textu. V teoretické části autor vysvětluje motivaci a cíle práce, jsou popsány aspekty kvality vnitřních prostředí a teorie proudění vzduchu. Následuje stručný popis možností měření rychlosti proudění vzduchu a velká část textu se detailně věnuje žárové anemometrii. Experimentální část je popsaná podrobně, ale grafická stránka ztěžuje orientaci v textu. Obrázky výsledků měření z podkapitoly 2.5.4.1 by mohly být umístněné na jednu stranu, což by asi bylo možné, kdyby bylo odstraněno jejich rozměrné orámování. Z pohledu hodnocení kvality výustky bych spíše doporučoval informace ucelit do jedné přehledné tabulky, než jednotlivé údaje uvádět v textu. Výsledky měření jsou doplněny o podrobný výpočet nejistot měření a analýzu chybných dat, tuto snahu hodnotím velmi kladně. CFD simulace proudění je zpracována v samostatné kapitole nad rámec cílů práce. Opět je pečlivě zdokumentován postup práce a čtenář má dostatek informací pro její reprodukci. V závěru bych však uvítal delší diskuzi výsledků měření a simulace v návaznosti na hodnocení kvality automobilových výustek. Pan Bc. Libor Šeda ve své práci prokázal znalosti z oblasti měření, CFD simulací i zpracování dat, přičemž celkový dojem z práce narušuje pouze grafická a stylistická úprava dokumentu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm C-dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 80942