VLACHOVÁ, M. Inovace vybraných pojistných produktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Autorka použila ve své práci více metod pro hodnocení podniku, resp. vnějšího i vnitřního prostředí (PEST, Porter, 7S, SWOT...). Vzhledem k prostoru, který je jim v práci věnován, je využitelnost jejich výsledků minimální. Podobně je tomu i u finanční analýzy, u které jsou navíc nevhodně nejdříve vytištěny výpočty, tabulky a grafy (str. 60 - 64) a teprve poté komentář k nim, což působí nepřehledně. Celkově jde o práci, která odpovídá požadavkům, její výsledky, resp. návrhy jsou využitelné v praxi. Viditelným nedostatkem je rozsah práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Stojanovova, Jana

Jde o pečlivě vypracovanou práci, která zpracovává téma, jež v důsledku socioekonomických změn ve společnosti, zejména pak signifikantního prodloužení průměrného věku populace bude jistě inspirativní pro ekonomické subjekty na pojišťovacím trhu v České republice. Diplomantka dokonce zpracovala vlastní dotazníkovou studii k získání podkladů pro praktickou část diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82409