VONDRA, M. Měření na turbínové mříži [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP se zabývá tématikou měření na turbínové mříži s porovnáním experimentu a numerických výsledků. Diplomant pracoval v laboratoři TU-Wien u Prof.Willingera a oceňuji jeho odvahu a samostatnost. Pro řešení problematiky měl dostatek podkladů. DP má ucelený charakter vědecké práce, cenné je komplexní porovnání výsledků a vlastní poznatky uvedené v zhodnocení. Práce splňuje požadavky zadání v plném rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Student zpracoval zadané téma plně na úrovni odpovídající schopnostem absolventa magisterského studia. V práci skloubil experimentálně zjištěné hodnoty a výsledky numerického modelování. Popsané chyby experimentálního měření jsou důsledkem použité aparatury a v práci jsou pravdivě komentovány. Využití numerického modelování s využitím CFX je oblast značně komplikovaná v její zvládnutí na prezentované úrovni poukazuje dobrou orientaci autora v této oblasti. Při užití takto složité výpočetní metody aplikované na poměrně složitý problém, obtékání lopatkové mříže, jsou dílčí nekorektnosti samozřejmé. Autor práce zvládl zpracovat práci ve shodě s požadavky zadání. Prokázal schopnost vyhledávat a třídit informace a samostatně dojít trpělivou a důslednou prací k závěrům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82924