NETOLICKÁ, P. Podnikatelský plán pro založení nového podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

V diplomové práci je řešen podnikatelský plán na založení zemědělského podniku, který se bude zabývat pěstováním jahod. Cílem autorky při zpracování zadání bylo vytvořit reálný a realizovatelný návrh podnikatelského plánu. Vzhledem ke zkušenosti, kterou autorka v dané oblasti má a schopnosti získávat další potřebné informace se cíl práce podařilo naplnit. Znalost trhu je předpokladem pro realizaci navrženého podnikatelského plánu, se kterou autorka počítá. Finanční plán je podpořen potřebnými výkazy. Autorka si též uvědomuje rizika spojená s návrhem, identifikuje je, kvantifikuje a navrhuje jejich ošetření. Otázka k obhajobě: Aktivity navrhovaného podniku mají spíše sezónní charakter. Vzhledem k tomu, že se chystáte podnikatelský záměr realizovat, uvažujete do budoucna s dalšími aktivitami?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

V předložené práci oceňuji systematicky zpracovanou analýzu a prakticky využitelný plán na založení a rozvoj podnikatelské činnosti, byť plánované tržby považuji za velmi ambiciózní a těžko dosažitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84089