BÍLEK, T. Analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabovský, Jozef

Téma diplomové práce bylo připraveno ve spolupráci s firmou ABB s.r.o. Požadavky na zpracování a výsledky práce tedy vycházely z požadavků zadavatele. Cílem práce bylo analyzovat teplotní rozložení uvnitř vysokonapěťového rozvaděče, identifikovat kritická místa z pohledu teplotního zatížení a navrhnout konstrukční změny pro snížení teplot uvnitř rozvaděče. Diplomant zvolil pro řešení daného tématu systematický přístup. Ten spočíval v rozdělení problematiky do několika kroků. V prvním kroku byla provedena experimentální analýza. Na základě měření byl připraven výpočtový model pomocí CFD a byla provedena korelace naměřených a vypočtených teplot uvnitř rozvaděče. Pomocí výpočtového modelu byla odhalena kritická místa a byla navržena opatření pro jejich eliminaci. Geometrická opatření byla ověřena experimentálním měření. Dalším krokem byla analýza spojení dvou vodičů. Pro tuto analýzu byla zvolena metoda DOE. I v této části byla aplikována kombinace experimentálního měření a výpočtového modelování. Výsledkem byly praktické závěry aplikovatelné v reálné výrobě. Diplomant v této práci aplikoval své teoretické vědomosti a praktickým způsobem je prezentoval v této diplomové práci Dosažené výsledky byly prezentovány před vedením zadavatelské firmy, kde byly pozitivně přijaty. Diplomovou práci doporučuji k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rudolf, Pavel

Diplomant se ve své práci zabývá poměrně rozsáhlou úlohou analýzy teplotních poměrů ve vysokonapěťové rozvodné skříni. Předložená práce je napsána v angličtině, je přehledná a má jasnou strukturu. Klade si 2 cíle: 1. analýza teplotních toků v rozvodné skříni, 2. vliv konstrukce a montáže plošných spojů na generování tepla. Pro splnění obou cílů vycházel diplomant jak z výpočtového modelování, tak experimentálního výzkumu. V rámci prvního cíle prováděl výpočty přirozené konvekce vzduchu v rámci rozvodné skříně, okrajovými podmínkami byly zdroje Joulova tepla. Po analýze teplotního a proudového pole navrhl úpravu vnitřního prostoru (vložení přepážky), která vedla ke snížení teploty v kritických místech. Výsledek byl ověřen experimentálně. Dále se zabýval vlivem utahovacího momentu šroubů a plochy překrytí plošných spojů na vznik Joulova tepla. Vycházel z výpočtového modelování a následně provedl experimentální výzkum. Chtěl bych vyzdvihnout, že diplomant pracoval velmi metodicky, stanovil jasné a ověřitelné hypotézy, u výpočtového modelování kompletně popsal model i okrajové podmínky, provedl vhodná zjednodušení modelu, detailně popsal metodiku měření i použité měřicí přístroje, využil statistických metod pro návrh experimentu (DoE) i pro jeho vyhodnocení (ANOVA). Diplomant prokázal, že je schopen kriticky zhodnotit výsledky výpočtového modelování a vyvodit z nich závěry ve smyslu návrhu konstrukčních opatření i při jejich rozporu s experimentem. Připomínky mám pouze k základním rovnicím mechaniky tekutin. Rovnici (1.3) pro správnost chybí, že pravá strana se rovná nule, v rovnici (1.4) by u smykových napětí měl být jako první index 1. K experimentálním výsledkům by měl být ještě připojen rozbor nejistot měření. Celkově je práce na vysoké úrovně a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82178