VODIČKA, V. Přehled a vývoj CFD metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Doupník, Petr

Bakalářská práce pana Víta Vodičky je zaměřena na historický vývoj CFD metod a jejich popis. Začátek práce stručně uvádí do problematiky CFD metod. Následuje kapitola seznamující s nejvýznamnějšími objevy z oblasti mechaniky tekutin již od starověku. Od 4. kapitoly jsou pak popisovány jednotlivé CFD metody a dále pak i vývoj ve dvou nejvýznamnějších centrech výzkumu CFD v USA a Velké Británii. Konec práce je věnován modelování turbulence. Po stránce stylistické i grafické není bakalářská práce na příliš dobré úrovni. Míra chyb a překlepů je poměrně velká. Celkově práce působí poněkud neuspořádaně. Postrádám také popis současných trendů a poznatků v oblasti CFD výpočtů. Nicméně obecně lze říci, že bakalářská práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dofek, Ivan

Bakalářská práce na 30 stranách textu, názorných matematických formulí a množstvím doplňujících obrázků poskytuje základní pohled do CFD problematiky. V práci je uveden historický vývoj metod, přehled hlavních používaných diskretizačních technik, obecný pohled na aplikované Navier - Stokesovy rovnice, stručný přehled způsobů řešení turbulence a další přehled věcí z oblasti problematiky CFD. Občas je možné v práci nalézt malé překlepy nebo nepřesné popisky u obrázků např. na straně 5. v obrázku 2-1 je zřejmě zaměněn popisek u strukturované a nestrukturované sítě. Dále by bylo možná vhodné více upřesnit a rozvést některá rozdělení např. schéma Simulace turbulentního proudění na straně 23 obrázek 7-3. Celou práci lze i přes malé nepřesnosti hodnotit pozitivně. Student zpracoval a vyhodnotil nemalé množství informací týkající se poměrně obtížné oblasti numerického řešení problematiky proudění. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38324