VONDRA, J. Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Zdeněk

Student řešil praktický problém a neprováděl pouze rešerši na dané téma. Práce byla pravidelně konzultována a dílčí závěry mohou být využity prakticky ve výrobním procesu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením B Velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Pěkná rešeršní práce na dané téma. Student splnil všechny cíle a požadavky na BP. Práce je dobře a logicky rozčleněna, v textu se ojediněle vyskytují překlepy nebo gramatické chyby. V praktické části mi chybí hlubší rozbor a popis navrhovaných řešení. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80452