BLÁHA, A. Lepení v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Bakalář zpracoval zadanou problematiku iniciativně a samostatně. V devíti kapitolách zpracovaná bakalářská práce prezentuje problematiku lepení v oblasti automobilového průmyslu, kde jsou lepené spoje stále častěji používané. Po formální a grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Autor pracoval samostatně, prokázal schopnost řešit danou problematiku v experimentální části a získat ucelené technické závěry. Autor splnil všechny cíle předepsané zadáním a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žák, Ladislav

Bakalářská práce se zabývá lepenými spoji v automobilovém průmyslu. K práci mám tyto připomínky. Stránkování by mělo číselně začínat až od Úvodu a jde o oboustranný tisk tak lépe by vystihovalo mluvit o stránkách a ne o listech. Hlavní kapitoly by měly začínat na nové stránce. Seznam použitých symbolů není řazen abecedně. str. 16 materiály legované Ni,V, Ti,Mo, Zr, B .... jedinou nevýhodou je poměr Re/Rm. Není řečeno v čem je tato nevýhoda. str. 25 kap, 7.2 jsou uvedena čísla vzorků a použité lepidlo, což neodpovídá vzorkům ve vyhodnocení tab.7.3, 7.4 a 7.5 a není zde vyhodnoceno jestli dosažená smyková pevnost je nebo není vyhovující. Tab 7.6 je sice vyhodnocena, ale je řečeno, že pouze vz. 13 a14 nevyhovuje, ale ani ostatní nedosáhly pevnosti 12 MPa. Žádám o vysvětlení a zodpovězení dotazů a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80199