KUKLOVÁ, M. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku: Zdůvodněte, proč navrhujete jen jednu variantu podnikatelského plánu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl byl rozšířen o analýzu rizik a návrhů na jejich snížení
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků A Navržený podnikatelský plán lze realizovat
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádánáí práce je logické a dodržuje zadání, formální náležitosti jsou splněny na požadované úrovni, použitá odborná terminologie je spřávná, přesto mám dílčí výhrady především k použití některých výrazů .- str. 89"je strašákem", či tamtéž nevýstižný název kap. 4.7.2 ..." a návrh metody ke snížení rizika", jedná se o opatření, která umožní snížení některých rizik. Rovněž překlad pojmu rizika do angličtiny (viz klíčová slova) jako risik zůstává sice srozumitelný, ale je chybný (risks)
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Nejsou využity přímé citace
A

Posudek oponenta

Pospíšilová, Zdena

Jedná se o pečlivě a velmi kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která vychází z tržních analýz, finančních analýz a detailních rozborů konkurence. Práce je postavena na odborné zkušenosti a poznatcích z praxe. Autorka se v dané oblasti pohybuje několik let. Plán je zpracován realisticky, včetně důležitých ekonomických ukazatelů. Současně je důkladně provedena identifikace možných rizik a následně jejich rozbor. Na základě toho jsou zpracována opatření na eliminaci negativních vlivů. Dle mého názoru je tento podnikatelský záměr reálně uskutečnitelný a má velkou šanci být v tržním prostředí úspěšný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji A
A

eVSKP id 80103