MYSLÍKOVÁ, N. Analýza trhu s nemovitostmi – Břeclav, Brno, Blansko, Hodonín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Jak jste přistupovala k výběru environmentálních faktorů? Proč jste vybrala právě, ty uvedené v práci? Domníváte se, že environmentální faktor je vzdělanost? Proč? V čem spatřujete největší přínos Vaší DP?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Cílem práce bylo vyhodnocení ukazatelů sociálních a environmentálních faktorů a rozvoje bydlení, zjistit jejich význam při výběru lokality pro bydlení. Tento cíl je řešen jen parciálně a jednotlivé faktory jsou v práci jen zmíněny a ne rozvedeny, proč právě tyto faktory.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matras, Tomáš

Diplomantka si zvolila velmi náročné téma a to analýzu trhu. S cílem vyhodnotit vliv sociálních a environmentálních faktorů a jejich vliv na ceny nemovitostí pomocí dotazníků. Diplomová práce je z hlediska popisu lokalit až příliš obsáhlá. Z hlediska řešení oceňuji použití regresní analýzy. Závěry práce spíše obecně známé. Diplomová práce je kvalitně formálně zpracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 72598