ŠAFÁŘ, J. Kalibrace rázového kladívka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Cílem práce bylo ověřit metodiku kalibrace rázového kladívka a navrhnout kalibrační pracoviště. Zadání vyžadovalo nastudovat problematiku z oblasti vibrodiagnostiky, zpracování signálů, měření a měřicí techniky a naučit se programovat v prostředí LabVIEW. Student dokázal samostatně nastudovat potřebné znalosti a prokázal i odpovídající odborné znalosti při provádění potřebných měření a jejich zpracování. Pracoval iniciativně a samostatně, na pravidelné konzultace chodil připraven, s konkrétními a věcnými dotazy. Během práce se nesetkal s významnými problémy, měl dostatek času na provedení experimentů a jejich vyhodnocení. Zadání považuji za splněné v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Havránek, Zdeněk

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou kalibrace rázového kladívka pro modální analýzu. Zadání je možné považovat po odborné stránce za náročné, kombinující rozsáhlou teoretickou rešerši, tvorbu obslužného sw pro automatizaci kalibračního procesu, realizaci experimentů a jejich vyhodnocení. Po stránce časové je zadání taktéž rozsáhlé, blížící se diplomové práci. Je možné konstatovat, že bylo ve stěžejních bodech splněno. Bakalářská práce je rozčleněna do 5 kapitol (včetně úvodu a závěru) a je zpracována v logickém sledu. Celkový rozsah textové části práce je nadstandardních 67 stran mimo příloh. Teoretická část práce (kap. 2), zpracovaná zejména na základě literární rešerše, podává ucelený pohled na princip, použití a kalibraci rázového kladívka. V této části se student dopouští pouze jedné nepřesnosti a to nevhodného začlenění analýzy provozních tvarů kmitů do modální analýzy. Jinak je tato kapitola přehledná a dostatečně rozsáhlá. Další části práce je možné považovat již výhradně za vlastní práci studenta. V kapitole 3 představuje kalibrační pracoviště jak po stránce hardwarové, tak i po stránce softwarové. Závěrem této kapitoly popisuje i dva možné způsoby analýzy signálů získaných při kalibraci. V popisu sw části bych měl připomínku k prezentaci vytvořené aplikace pro kalibraci kladívka v prostředí LabVIEW, kde je pouze slovně popsána její funkcionalita, ale chybí jakákoli její vizuální dokumentace, např. pomocí snímku ovládacích obrazovek, kde by bylo patrné, jak je aplikace uživatelsky ovladatelná. Tyto informace nejsou ani v textové příloze a aplikace není ani na přiloženém CD. Proto není možné ohodnotit studentovo úsilí při jejím programování, správnost použitých programovacích konstrukcí a požadovanou intuitivnost ovládání. Předposlední kapitola podrobně popisuje provedená kalibrační měření, kde se student zaměřil na analýzu parazitních vlivů (nejistot) působících při kalibraci a na základě analýzy výsledků měření se pokusil identifikovat hlavní vlivy. Zde bych měl připomínku k prezentaci rozptylu hodnot v grafech, kde by bylo vhodnější otočit osy grafů a naměřené hodnoty v jednotlivých kategoriích reprezentovat pomocí střední hodnoty a rozptylu místo pouhého vykreslení všech bodů. Dále při vyhodnocování výsledků analýzy signálu ve frekvenční oblasti by bylo vhodné uvažovat pouze takový frekvenční rozsah, kde je dostatečná koherence signálů z akcelerometru a snímače síly. Tento problém nastává zejména na vysokých kmitočtech a je výraznější při použití méně tuhých hrotů kladívka. Písemná zpráva je bez gramatických chyb a s minimem překlepů. Po grafické stránce je také na velmi dobré úrovni. Drobnou výtku bych měl ke zpracování některých grafických závislostí, kde by mohly být mřížky pro obě osy a pro názorné porovnání využívat důsledně stejný rozsah os v grafech. Práce s literaturou a způsob citací použitých zdrojů je bez připomínek. Práce je celkově zpracována velmi kvalitně a kladně hodnotím zejména rozsáhlou diskusi výsledků kalibračních měření, kde student jednoznačně prokázal teoretické i praktické bakalářské schopnosti. Bohužel s ohledem na absenci vizuální dokumentace vytvořené aplikace v předloženém dokumentu a jejího zdrojového kódu na CD nemohu hodnotit nejvyšším stupněm. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 85539