PAVLIŠIN, T. Protokol CAN pro řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hynčica, Ondřej

Student dostal obtížnější zadání, které vyžadovalo nastudování široké problematiky, provedení časově náročných experimentů i programování. Bohužel si student nevyhradil odpovídající čas k řešení práce a vše řešil na poslední chvíli, což se projevilo na kvalitě i rozsahu odvedené práce. Hodnocení dobře / C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Reichel, Mikuláš

- Zadání hodnotím jako středně náročné po odborné i časové stránce s ohledem k obecnosti zadání. - Splnění jednotlivých bodů zadání: 1) Seznámit se s průmyslovým protokolem CAN a jeho rozšiřujícími a nástavbovými variantami. Zadání je zřejmě splněno, ačkoliv se autor nezmiňuje o žádné jiné rozšiřující variantě než CANOpen. 2) Implementace obsluhy CAN rozhraní do mikrokontroléru k vytvoření aplikace pro testování komunikace. Vzhledem k tomu, že v dodaných podkladech nejsou zdrojové soubory aplikací, nezbývá než věřit, že autor aplikace skutečně vytvořil, odladil a jsou použitelné. Podle popisu v oddílu "6. Nastavenie CANu a implementácia" je zřejmé, že na ovládání hardverového rozhraní CAN na daných mikrokontrolérech autor použil předem dodaných knihoven (u procesoru Freescale je to komponenta dodaná Processor Expert, u procesoru od firmy NXP je to snad knihovna CMSIS-CORE). V použití hotových ovladačů CAN periferií nevidím problém, je to běžná praxe, postrádám pouze to, že se o tom autor výslovně nezmiňuje. 3) Měření rychlosti komunikaci v závislosti na vzdálenosti a komunikační rychlosti. Tady je otázkou, jak pochopit zadání, které je vlastně rekurzivní - má se měřit rychlost komunikace v závisloti na komunikační rychlosti. Autor měření provedl, a i když zase nejsou dodaná konkrétně naměřená data, pouze jejich statistické vyhodnocení, lze usoudit že zadání splnil. 4) Vytvoření aplikace, která komunikuje s konkrétním CAN zařízením. Toto zadání autor splnil vytvořením jednoduché aplikace, která na konkrétním ovládání výtahových dveří dokáže dveře otevírat a zavírat. - Stupeň znalostí studenta v příslušné problematice je přiměřená. - Autor práce sice splnil všechny body zadání, postrádám ale v práci přesnější popisy použitých softverových knihoven a konkrétní popis verzí vývojových prostředků. Taktéž v popisu měření přenosových rychlostí linky CAN chybí popis konkrétních elektrických parametrů měření (například přesný typ kabelu není popsaný, je zmiňovaný pouze jako 24-žilový kabel v délce 30 metrů, není přesně popsaný ani obvodové řešení zapojení CAN linky). - Práce je zřejmě původním dílem studenta. - Písemná zpráva bohužel má taky nedostatky: Je sice psaná slovensky, popisky ve vložených obrázcích jsou ale anglické, české i slovenské. Odrážky stejné úrovně mají v práci různé odsazení. Autor v textu používá zkratky dříve, než jsou vysvětlené. V textu se vyskytují nedokončené věty (například v oddílu 3.1, první odstavec, poslední řádek). Členění zprávy je mírně zmatené: například Oddíl "9. CANOpen" patří logicky jako podčást oddílu "2. Popis protokolu CAN a CANOpen". Písemná zpráva budí dojem, že autor ji psal ve spěchu. - Navzdory množství vyjmenovaných nedostatků shledávám práci studenta pro toto zadání dostačující.

Navrhovaná známka
E
Body
58

eVSKP id 85531