ŠINDELÁŘ, M. Převodník frekvence na napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt, cílem práce bylo ověřit různé principy převodníků kmitočet/napětí a změřit jejich parametry. Zadání vyžadovalo nastudovat problematiku z oblasti analogového zpracování signálu a provedení velkého množství měření na realizovaných převodnících. Student dokázal samostatně získat potřebné znalosti a navrhnout několik funkčních variant převodníků pracujících na rozdílných principech. Pracoval iniciativně a samostatně, na pravidelné konzultace chodil připraven, s konkrétními a věcnými dotazy. Během realizace praktické části práce se dostal díky velkému rozsahu prováděných měření do časového skluzu a po vzájemné dohodě pak byl redukován celkový počet testovaných principů převodníku kmitočet/napětí, i přesto zadání považuji v hlavních bodech za splněné.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Bejček, Ludvík

Náročnost zadání je po stránce odborné i časové vhodné pro bakalářskou práci. Zadání bylo splněno s výhradami, uvedenými dále. Domnívám se, že koncepce práce není zcela logicky uspořádaná a i v některých částech nepřehledná. Diskuze (rozbor), přehled typů a jejich výběr se zdůvodněním svým rozsahem nevyčerpává stávající možnosti. Závěrem této kapitoly by měla být tabelární forma srovnání základních vlastností (parametrů) pro výběr optimálního typu (se zdůvodněním). Není také obvyklé měnit fonty a velikost použitého písma (str. 22 a 23), používat různých velikostí obrázků (např. obr. 29 a 42) a rozdílného rozvržení stran (nejednotná šablona např. str. 18 a 19). V seznamu použitých přístrojů atd. se neuvádí evidenční, ale výrobní čísla. Uvedené chyby jsou více méně formálního charakteru. Za závažnější považuji pouze částečné splnění 2. bodu zadání BP. Stupeň znalostí studenta v příslušné problematice považuji za dobré, část práce je převzata z uvedené literatury, za vlastní lze pokládat experimentální práci studenta. Předložená práce celkově svědčí o bakalářských schopnostech studenta.

Navrhovaná známka
C
Body
74

eVSKP id 85540