RUČKA, P. Využití Paretovy analýzy pro zpracování výrobních dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Excelentní časové plánování práce, svědomitost, vytvoření výborné znalostní a teoretické báze, zodpovědný přístup – to vše nemohlo vyústit v nic jiného, než ve výbornou bakalářskou práci. Dílo Petra Ručky nese velmi dobré znaky nejen po stránce odborně věcné, ale i formální. Student se měl vypořádat s řadou oborově rozdílných entit, kde se mohl snadno ztratit a vytvořit těžko čitelnou práci. Ale místo toho našel přehlednou formu, využil dobrý literární styl a předvedl výborné grafické zpracování. Celou dobu řešení práce prokazoval výjimečnou samostatnost jak v postupech práce, tak i ve vlastním řešení. Projevoval příkladný metodický přístup a zodpovědnost a postup práce se mnou pravidelně konzultoval. Bakalář celou dobu pracoval svědomitě a usilovně, což se projevilo efektivním výsledkem. Náročnost zadání je především v jeho neobvyklosti, je netypické a pro obor automatizace až odrazující, což potvrzuje i fakt, že se mi ho, díky panu Ručkovi, podařilo udat až po třech letech. Student splnil zadání v plném rozsahu a prokázal bakalářské schopnosti. Navrhuji klasifikaci A - výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Ošmera, Pavel

Ve své práci se student komplexně zabývá problematikou Paretovy analýzy s využitím Lorenzovy křivky. Programově byla popsaná analýza implementována v systému COMES. V teoretické části práce student provádí rešerši Paretovy analýzy a popis i jiných řešení, která se v praxi používají. Obsahově hodnotím teoretickou i praktickou část jako velmi dobrou. Jistou výhradu mám k použití dat pouze ze vzorového příkladu systému COMES. Autor v bakalářské práci vysvětlil dostatečně všechny pojmy používané v textu a provedl stručný popis jednotlivých klíčových modulů v systému COMES. Po formální stránce práci hodnotím jako výbornou ačkoli její úroveň snižuje místy nedostatek diakritických znamének (čárek a teček), např. na str. 26 a 31., překlep na str. 18 (0 na 15 ř. zdola), „atd.“ na str. 22 na 5 ř. shora, chybějící podmět na str. 25. na 5 ř. shora, chybějící odkaz u obrázku 9, atd. Práce na str. 17 nemá správnou logickou výstavbu (odkaz na Obrázek 2 je až na str. 18). Kvalita obrazových příloh je na velmi dobré úrovni. Zadání předložené bakalářské práce bylo však náročné a po technické i časové stránce a svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na bakaláře. Zpracováním prokázal student dobrou orientaci v řešené problematice. Návrh implementace Paretovy analýzy v systému COMES je popsán v osmé kapitole. Autor využil pro implementaci data ze vzorového příkladu. Výstupem této analýzy je graf a tabulka. Z celkového popisu postupu sestavení programu je vidět, že autor se zadanou problematikou detailně seznámil, nastudoval potřebnou literaturu a dovedl aplikovat systém COMES. Závěrem je možno konstatovat, že zadání bylo splněno. Autor musel nastudovat celou řadu odborných firemních publikací a řešenou aplikaci realizoval. Práce svědčí o výborných bakalářských schopnostech studenta, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 85433