POPELKA, S. Výpočet tepelných ztrát budovy a návrh vhodného systému vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulka, Jan

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Walek, Agata

Posudek: Autor se ve své práci zabývá výpočtem tepelných ztrát a volbou tepelného čerpadla jakožto vhodné možnosti vytápění. Celkově je téma zpracováno velmi pečlivě, text je logicky strukturovaný a působí velmi přehledně. Je doplněn kvalitními obrázky, grafy i tabulkami a ukončen patřičným závěrem. Čtenářsky je práce velmi přitažlivá. Jazyk je na dobré úrovni, nikde v textu se nevyskytují žádné závažné gramatické chyby, pouze je třeba upravit interpunkci zejména ve vztažných větách, některé členy a gramatické konstrukce typu „the way of/the way to“ (určitě ne „the way how“, s. 12). Občas se vyskytnou i překlepy (s. 15, 17, 37). Styl dodržuje potřebnou míru formálnosti, v některých případech bych však místo spojky „like“ volila formálnější „such as“. Text je dobře provázaný, jednotlivé části hladce navazují jedna na druhou. Grafická úprava a formální náležitosti splňují všechna stanovena kritéria. Bodové hodnocení: 93 Závěr: Přes veškeré drobné připomínky jazyk práce hodnotím velmi kladně. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. Otázka: Interpunkce ve vztažných větách, použití who/which/that. 1.6. 2015 Agata Walek, oponent práce

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 85494