?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> JOSEFÍK, L. Návrh sériové výroby pro součást z Al slitiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015. Posudky Posudek vedoucího Kalivoda, Milan Zadané téma je rozpracováno velice podrobně. Kromě technologické stránky je dána důležitost i stránce konstrukční s pevnostními výpočty. Řešení upínacího přípravku toto vyžaduje. Celkově jsou zužitkovány autorovy značné praktické zkušenosti, nejen z obrábění hliníkových slitin. Technologický proces a jeho posouzení je víceméně vázáno na objektivní firemní situaci, i když jsou teoretická stanoviska uvedeny. Celkově má bakalářská práce dobrou technickou úroveň. Dílčí hodnocení Kritérium Známka Body Slovní hodnocení Splnění požadavků a cílů zadání A Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A Vlastní přínos a originalita B Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B Logické uspořádání práce a formální náležitosti A Grafická, stylistická úprava a pravopis B Práce s literaturou včetně citací B Samostatnost studenta při zpracování tématu A Navrhovaná známka A Posudek oponenta Fiala, Zdeněk Předložená bakalářská práce je kvalitně zpracovaná. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny. Celkově hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením A Výborně. K práci nemám výhrady ani připomínky. Dílčí hodnocení Kritérium Známka Body Slovní hodnocení Splnění požadavků a cílů zadání A Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B Vlastní přínos a originalita B Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A Logické uspořádání práce a formální náležitosti A Grafická, stylistická úprava a pravopis B Práce s literaturou včetně citací B Navrhovaná známka A eVSKP id 83746