RAK, J. Barevný 3D LED zobrazovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jílek, Tomáš

Cílem bakalářské práce studenta Jana Raka byl návrh a realizace 3D maticového zobrazovače složeného z RGB LED. Letošní zadání bakalářské práce vycházelo z jeho loňské bakalářské práce, která nebyla úspěšně obhájena. Student si práci rozvrhl lépe než v loňském roce a tak se již nedostal do významnější časové tísně. K tomuto ovšem také přispěl fakt, že části letošní práce byly již hotovy v loňském roce. Při realizaci zobrazovače pracoval zodpovědně a s velkým nasazením a na úspěšné realizaci mu zjevně záleželo. Z mého pohledu ale mohl důsledněji přistoupit k rešeršní části a dokumentaci návrhu a ověření funkčnosti zařízení, ze které by byly např. patrné vyhovující parametry realizovaného snižujícího napěťového regulátoru atd. Student během semestru pracoval převážně samostatně. Realizační požadavky mu již byly známy z předchozího roku. Výsledky své práce konzultoval především v posledním měsíci před odevzdáním práce. Zadání výroby některých dílů (DPS, ochranný kryt) student řešil sám. Mechanická konstrukce samotného zobrazovače je dílem studenta. Student předvedl zobrazovač v reálném provozu a lze jej tedy považovat za funkční. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B (84 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Burian, František

Student Jan Rak měl za úkol sestrojit 3D zobrazovací modul pro robot FEKTBOT. Zadání svým charakterem patří do skupiny prací, které od studenta vyžadují značnou míru zejméma mechanické zručnosti a trpělivosti. Struktura práce je mírně chaotická, avšak lze v ní dohledat části rešeršní a odlišit od nich vlastní práci studenta. Velká část práce je věnovaná postupu sestrojení 3D LED kostky, popisu výroby s pomocí přípravků, které si student musel vytvořit. Škoda je, že elektrické části práce se student nevěnoval více, nejspíše z důvodu převzetí určitých hotových řešení z minulých let. Zejména na chyby návrhu citlivá deska s budiči by měla být více komentována, než jen půlstránkou na s 27. Práci jsem viděl za provozu. Všechny body zadání byly splněny s výhradou k poslednímu bodu, jehož splnění se předpokládá po obhajobě bakalářské práce. Po formální stránce se jeví práce bez gramatických chyb a překlepů, převzaté části jsou v dostatečné míře citovány. Práci mohu označit jako původní.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 85917