ŠTOROVÁ, N. Stanovení transférové ceny mezi přidruženými podniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Téma zvolené diplomantkou ke zpracování patří v současnosti mezi témata velmi aktuální a zároveň mezi témata náročnější. Domnívám se, že diplomantka prokázala v rámci řešení zadaného úkolu svou schopnost erudovaně a samostatně řešit zadaný problém. Návrhové části předchází kvalitní popisná a analytická část. Na místě je ocenit snahu autorky diplomové práce předkládat alternativy a kriticky hodnotit. Práci (a to nejenom ve vztahu k jejímu rozsahu) hodnotím jako nadstandardní a tudíž ji hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Havířová, Barbora

Autorka diplomové práce se zabývá tématem, které je v rámci plánování dlouhodobé strategie naší společnosti vcelku významné a aktuální. Problematika transferových cen je náročná a společnosti volí většinou pomoc z externích zdrojů, což je velice nákladnou záležitostí. Proto oceňuji, že i přes nedokonalé podklady dokázala autorka situaci namodelovat dle dostupných informací a vyvodit tak užitečné východiska. Studentka se dobře zorientovala v problematice i v podmínkách českého a německého trhu, kam se naše společnost orientuje a kde je potenciál i kapitál pro uskutečnění těchto transakcí. Studentka pracovala samostatně. Diplomová práce je přehledně členěna do několika kapitol, které obsahují po formální stránce veškeré požadované náležitosti. Rozsah práce odpovídá nebo mírně překračuje obvyklý rozsah diplomové práce. Cíle diplomové práce byly splněny. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85816