DRATVA, J. Aplikace moderních technologií pro výrobu modelu hlavolamu ježka v kleci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem a výrobou zábavného modelu hlavolamu ježka v kleci. Teoretická část práce je zaměřena na historii hlavolamu a popisuje aditivní metody Rapid Prototyping včetně jejich vhodnosti pro použití v různých odvětví průmyslu. Součástí práce je vytvoření 3D modelu hlavolamu ježka v kleci (počítačové modelování v parametrickém CAD programu Autodesk Inventor, kontrola výstupních dat) a jeho výroba pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping (metoda Fused Deposition Modeling – 3D tiskárna uPrint). Praktická část práce se zabývá prototypovou výrobou reálných odlitků klece odlitých ze speciální dvousložkové pryskyřice. Výsledné prototypové odlitky byly odlity do silikonové formy, která byla vyrobena s využitím vakuového licího systému. Model ježka byl z důvodu složitosti vyroben na 3D tiskárně uPrint. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojeno s rozborem a porovnáním výroby modelu hlavolamu pomocí aditivní metody Fused Deposition Modeling a pomocí technologie odlévání do silikonové formy. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích a na různých školních pracovištích. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Předložená bakalářská práce popisuje konstrukci a následnou výrobu hlavolamu "ježek v kleci" pomocí technologií FDM a odlití do silikonové formy. Součástí práce je technicko-ekonomické zhodnocení, ve kterém je zohledněn jak použitý materiál, tak i čas na samotnou výrobu klece pomocí technologie přesného lití. Součástí práce je i zohlednění, kterou metodu bude lepší použít pro stanovený počet hlavolamů. Bakalářská práce je na vysoké technické úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83578