LÁZNA, T. Měření záření gama [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Student pracoval velmi iniciativně, pečlivě a samostatně, práci však pravidelně konzultoval nejen se mnou, ale i s několika odborníky z VVU Brno (ing. Čuda, ing. Kareš). Student velmi dobře pracoval s odbornou literaturou i firemními informacemi o jednotlivých snímačích. Díky tomu získal velmi dobrý přehled v oblasti měření ionizujícího záření, ale i praktické zkušenosti vyplývající z organizačně poměrně značně komplikovaného experimentu spočívajícího v měření radiace pomocí scintilačního snímače umístěného na mobilním robotu. Práci celkove považuji za nadstandardní a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Jílek, Tomáš

Bakalářská práce studenta Tomáše Lázny popisuje vlastnosti a možnosti detekce ionizujícího záření včetně přehledu vybraných dostupných komerčních měřicích zařízení pro tyto účely. Uvažovanou aplikací je použití těchto zařízení pro měření časově proměnných intenzit záření během jízdy mobilního robotu. Zadání lze označit za náročnější jak po stránce odborné, tak i časové, zejména z důvodu studia fyzikální teorie detekce ionizačního záření a provedení a vyhodnocení reálných experimentů. Všechny body zadání byly splněny. Poslední bod zadání se přímo netýká jádra práce, ale i tak mohl být jeho vypracování věnován větší rozsah. Tento nedostatek je ale kompenzován významným rozšířením zadání, které obnáší provedení dvou experimentů s vybraným měřicím zařízením a jejich vyhodnocení. Stupeň znalostí studenta v dané problematice je výborný jak po stránce teoretické, tak i praktické. Schopnost aplikace teoretických poznatků je dokladována u návrhu a vyhodnocení experimentů. Praktické dovednosti jsou dokladovány schopností realizace experimentu, kdy se student při sestavování měřicího řetězce dokázal vypořádat i s realizačními aspekty, jako byl např. nedokumentovaný komunikační protokol atd. Textová část práce je sestavena v logickém sledu od teoretického rozboru, přes popis experimentů a jejich vyhodnocení, včetně rozboru s diskuzí o dosažených výsledcích a závěru o návrhu budoucího směřování řešení uvedené problematiky. Práce je psána srozumitelnou formou a autor používá v celém textu přesnou terminologii. Práce obsahuje zcela zanedbatelné množství překlepů. Formální a grafická úprava práce je také bez výhrad. Pouze teoretická část by si zasloužila důslednější uvádění použitých zdrojů informací. Souhrnně lze tedy vyzdvihnout velmi kvalitně zpracovaný teoretický rozbor a výborný realizační přístup studenta k danému problému. Předložená bakalářská práce tedy jednoznačně svědčí o bakalářských schopnostech studenta a práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A (95 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 85770