DOKOUPIL, F. Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Diplomová práce je na solidní úrovni a student prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Výsledky realizovaných experimentů byly zpracovány do podoby konferenčních příspěvků a jsou dobře uplatnitelné při dalším výzkumu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hutař, Pavel

Předložená práce, která vznikla pod vedením Doc. Ing. Davida Palouška, Ph.D. si klade za cíl optimalizaci technologických parametrů SLM technologie pro zpracování hliníkové slitiny 2618. První část práce popisuje samotnou technologii a obsahuje rešeršní část zaměřenou zejména na hliníkové slitiny používané pro SLM. V další části jsou definovány cíle diplomové práce a následuje její řešení. Prášek dále použitý pro SLM technologii byl podrobně analyzován a následně použit pro výrobu liniových, stěnových a objemových vzorků. Na objemových vzorcích byla vyhodnocena relativní hustota a některé defekty vzniklé při výrobě. Ukázalo se, že významným limitujícím faktorem ovlivňujícím kvalitu vyrobeného materiálu je teplota platformy. Dle autora nelze na daném zařízení dosáhnout optimální teploty platformy pro stavbu dílů z dané slitiny. Nicméně byl analyzován poměrně velký rozsah skenovacích rychlostí, výkonu laseru a „hatch distance“. Na základě těchto experimentů byly definovány optimální parametry pro výrobu součástí pomocí SLM technologie na daném zařízení. Práce je celkově poměrně obsáhlá a po formální i gramatické stránce je v pořádku. Myslím, že práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a jednoznačně doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83334