ŠUSTA, R. Konstrukce mlýnku na zpracování hroznů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Tůma, Zdeněk

Student kvalitně zpracoval konstrukční návrh mlýnku na zpracování hroznů, kde vycházel z důkladné rešeršní a konzultační činnosti jak od dodavatelů zařízení, tak i uživatelů. Celkově splnil požadavky, které byly stanoveny zadáním. Přes drobné formální nedostatky ve výkresové dokumentaci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Synek, Miloš

Student v předložené bakalářské práci zpracoval rešerši současného stavu v oblasti mlýnků na zpracování hroznů. V jednotlivých kapitolách popisuje typy s doplňujícími informacemi o výhodách a nevýhodách daného konstrukčního řešení. A to i s ohledem na bezpečnou práci obsluhy. Další kapitoly jsou už věnovány vybranému řešení, které student rozvádí do konstrukčního návrhu. Pro přehlednost měl student shrnout požadované parametry návrhu do jednoho celku (tabulky, odstavce). Podstatně větší pozornost měl student věnovat formální stránce práce. Gramatice a slohu na jedné straně a grafickému zpracování na straně druhé. Práce se zdá "neučesaná" - zarovnání textu, jednotky atd. Samostatnou kapitolou jsou pak odevzdané výkresy. Jenom popis nedostatků by vydal na další samostatnou kapitolu. Namátkou otočená projekce, chybějící kóty, osy atd. Rozsahem předložená práce odpovídá zadání, nicméně bych do výčtu konstrukčních řešení vyjmenoval výrobce včetně cen. Kompletní ekonomické zhodnocení chybí i u navrhovaného mlýnku. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji předloženou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83397