DOZBABA, Z. Druhy a typy obráběcích hlav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Tomáš

Student pracoval samostatně a na konzultace chodil připraven. Všech cílů bylo dosaženo. Nemám další výhrady k této práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Jiří

V rozdělění CNC obráběcíxh strojů (str.15) chybí multifunkční CNC obráběcí centra. V obráběcích hlavách pro centra na rotační součásti (str.20) hovoří student o revolverových hlavách, ty se ale používají jako nosič nástrojů. Mohlo být lépe propracováno určení vhodnosti hlav ke konkrétnímu druhu obrábění. Tyto skutečnosti příliš nesnižují vlastní práci. Jinak nemám k práci žádmé připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83406