KOHOUT, J. Historický vývoj kyčelních náhrad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Při zpracování rešeršní bakalářské práce velice kladně hodnotím práci s literaturou, kdy student čerpal informace převážně z vědeckých článků. Text práce je velmi čtivý a utváří logický celek. Drobné výhrady mám k členění některých podkapitol a závěr práce by měl být obsáhlejší. Celkově práci hodnotím stupněm za A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Urban, Filip

Předložená bakalářská práce shrnuje historický vývoj kyčelních endoprotéz a lehce se dotýká tématu jejich opotřebení, tření a mazání. Práce je logicky dobře uspořádaná, avšak v některých případech až příliš detailně strukturovaná. Čtenář se pak může v hierarchii ztrácet. V textu jsou místy použity neodborné slovní spojení, nicméně vzhledem k druhu práce to nepovažuji za závažnou chybu. Je zřejmé, že autor dobře pracoval s literaturou a nastudoval řadu odborných dokumentů. Práce je detailní a podává poměrně komplexní přehled o dané problematice. Kladně hodnotím též diskusi, kde autor uvádí závěry, které kriticky vyvozuje na základě předešlé rešerše. Zadání práce bylo splněno, proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83298