MIKEŠ, D. Svařování hliníkových slitin pomocí vysokovýkonového polovodičového laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Téma diplomové práce souvisí s činností pracoviště pro laserové svařování ve firmě Kovovýroba Hoffmann, kde student již působí jako brigádník. Samostatně vypracoval metodiku řešení, navrhl a uskutečnil experimenty, poté provedl mechanické zkoušky přímo na uvedeném pracovišti. Vlastní technologie laserového svařování se studeným přídavným drátem je nová, proto mají výsledky diplomové práce přínos pro praxi i teorii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Diplomant splnil zadání DP v celém rozsahu. V úvodní části provedl rozsáhlou studii problematiky laserových technologií. Vlastní experimentální práci zpracoval samostatně s realizací. K ověření mechanických vlastností využil tahovou zkoušku a metalografické hodnocení. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné a průkazné. Závěry práce poskytuji cenné informace pro další vývoj svařování tenkých hliníkových plechů laserem. DP doporučuji k obhajobě. Připomínky: - str.13 doporučuji hlubší rozbor svařitelnosti slitin hliníku - str. 37-39 nadbytečný popis běžných postupů -str. 42 bylo by vhodné uvést přesnou specifikaci přídavného materiálu, jeho složení a mechanické vlastnosti. Také postrádám zmínku o použitém ochranném plynu a jeho vlivu na svarový kov - str.47 + závěr - intermetalická fáze je dle diagramu obr.43 ve formě Al3Mg2. V textu i závěru je i Al2Mg3 - v experimentu u výsledků trhacích zkoušek by bylo vhodné uvést i hodnotu pevnosti v MPa.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83278