HANZELKA, J. Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kompenzace jalového výkonu průmyslových odběratelů. V úvodní části je uvedena teorie kompenzace, následuje rozdělení kompenzačních zařízení a možnosti regulace jalového výkonu kompenzačních zařízení. Získané poznatky jsou aplikovány v kapitole 5 a 6, kde je proveden návrh kompenzace jalového výkonu čerpací stanice surové vody pro část 6kV a pro část 0,4kV. Připomínky: - práce obsahuje řadu terminologických nepřesností, překlepy a gramatické chyby, - horší kvalita některých obrázků, - zejména kap. 6 je komentována velmi stručně, k některým částem komentář chybí. Lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno. Student konzultoval dílčí výsledky nepravidelně. Rozsah použité literatury je odpovídající. Formální i grafická úroveň jsou s uvedenými výhradami přijatelné

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Holoubek, Jiří

viz. příloha.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 82243