JANEČEK, J. Stanovení rozdílu cen garáží v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pertl, Marek

Z celkového hlediska se jedná o běžnou diplomovou práci, která má své silnější, ale i slabší stránky, nicméně se dá zcela jistě konstatovat, že splňuje základní požadavky, které jsou na takovou práci kladeny. Na celkovém výsledku se zcela jistě projevila i skutečnost, že práce byla dokončována na poslední chvíli, což se odrazilo zejména na celkovém množství zpracovaných dat, menší propracovanosti a ne zcela detailní prezentaci dosažených výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Dá se konstatovat, že cíle práce byly naplněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Práce není prosta některých nedostatků týkající se odborné terminologie. Například je v práci uvedeno, že katastr nemovitostí je souborem dat o "věcech nemovitých". Katastr nemovitost ovšem i nadále pracuje s termínem "nemovitost" a nemovitou věc nezná. Na str. 30 u popisu indexu polohy vypadl znak "parkování" a některé znaky jsou posunuté.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C V této kapitole se dalo zcela jistě udělat i více. Zde se projevila skutečnost, že student vypracovával valnou část práce v časové tísni. Nicméně základní poučky, definice, nastínění řešeného problému s jednotlivými dílčími kroky jsou v práci obsaženy.
Odborná úroveň diplomové práce C Odbornou úroveň hodnotím jako průměrnou.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce umožňuje čtenáři zorientovat se v prostředí Prostějova a zejména mu dává jakousi kuchařku o tom, jak se zhruba pohybují ceny garáží ve vlastním městě, které lokality jsou preferovány a které naopak méně a to včetně věcného odůvodnění. Tato práce může sloužit jako základní podklad při rozhodovacím řízení při záměru investice do garáže, což při stále zvětšujícím se množství motorových vozidel začíná být stále aktuálnější.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Dá se konstatovat, že byly dodrženy hlavní zásady uvedené normy a byly tak dodrženy požadavky kladené na akademickou práci. Pouze závěrečný seznam použitých zdrojů není dělem podle užití jednotlivých pramenů - vše je dáno dohromady.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Předložená práce není prosta občasných překlepů či gramatických chyb a objevují se v ní typografické chyby. Zajímavé je taktéž číslování stránek, které začíná až u obsahu, ale hlavně začíná jedničkou, přestože před obsahem se již nachází sedm stránek. Jedná se zřejmě o nedbalost, která má ale vliv na bibliografickou citaci.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nováková, Tereza

V diplomové práci se nachází drobné, formální chyby. V některých případech by bylo vhodné popsat uvažované situace, aby byla práce přehlednější (např. jaké garáže uvažujete ve výpočtu komparativní metody, stanovení jednotlivých indexů odlišnosti, atd.). Diplomant prokázal svojí diplomovou prací znalosti z oboru oceňování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 82235