PAWLIK, J. Zavedení ISMS v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Diplomant předložil velmi dobrou práci dopracovanou až k metodickému návodu na zavedení ISMS v organizaci. Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě. Doplňující otázky: 1. V práci jste se věnoval oblasti zálohování, postrádám však oblast obnovy po havárii. Jak byste tuto oblast navrhl řešit? 2. Jsou dodávány externím správcem reporty z oblasti bezpečnosti, jak a v jaké podobě? Je to vyhovující?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedlák, Petr

Práce řeší dílčí zavádění ISMS do obchodní organizace dle priorit plynoucích z analýzy rizik s důrazem na ztrátu či zneužití firemních dat, čímž splnila zadání. Práce nepostihuje komplexní zavedení ISMS a ITSM.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82355