PEŠLOVÁ, P. Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Khateb, Fabian

Práce obsahuje několik formálních nedostatků, uvádím např.: - Na str. 23 je použitý jiný styl citace než na ostatních stranách. Namísto číselných odkazů uvádí v závorce přímo příjmení autora publikace (Fotr). - Na str. 69 vysvětluje význam zkratky v poznámce pod čarou, někde ovšem uvádí významy zkratek v závorkách přímo v textu, na některých místech nejsou zkratky vysvětleny vůbec, např.: „VH“ na str. 23, „TNp” na str. 74. - V seznamu zkratek a symbolů uvádí zkratku čp. jako „číslo patra“, ačkoli je v textu patrné, že zkratku používá ve významu „číslo popisné“ (str. 29: Tř. Gen. Píky – Černá Pole čp. 5). Obsahové nedostatky: - Finanční analýza obsahuje pouze jednoduché kalkulace. Proč v této analýze nebyly zahrnuty ukazatele rentability, které autorka uvádí na str. 23?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kovařík, Kamil

Autorka zvolila klasický postup pro řešení tématu své diplomové práce. Doporučuje taková opatření, která využívají značných analýz, které byly také cílem práce. Po formální stránce práce vykazuje všechny potřebné náležitosti. Obsahuje zejména vhodný a přehledný finanční plán. Vytknout lze jen strukturu práce, její uspořádání a logické řazení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82380