KURZĘPA, M. Příspěvek k praktickému posouzení expresní metody pro hodnocení kvality kluzného kontaktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselka, František

Práce je věnována problematice diagnostiky kvality kluzného kontaktu u elektrických strojů s kluzným kontaktem, která se provádí jako součást typové zkoušky těchto strojů a vyhodnocování získaných výsledků. Vzhledem k tomu, že studium elektrických strojů s kluzným kontaktem má na ÚVEE FEKT VUT v Brně dlouholetou tradici, mohl student čerpat z doposud získaných zkušeností a kontaktů. Vhodným způsobem využil i poskytnutých podkladových materiálů a jednotlivých komponentů. V úvodní části práce se student rámcově seznámil s problematikou kluzného kontaktu u elektrických strojů. Jednotlivé úkoly zadání DP plnil student sice průběžně a s velkým zájmem, ale nikoliv s odpovídající, potřebnou návazností a s potřebným nasazením. Realizaci této diplomové práce negativně ovlivnila má dlouhodobá pracovní neschopnost a s tím spojené omezení nezbytných konzultací, velké přetížení dílny. Pro úplnost uvádím, že k výrobě přípravku byla do dílny dodána první část komponentů již koncem května 2014 a dokončovací práce na měřicím zařízení byly realizovány v první polovině května 2015. Zadání se mu podařilo splnit ve všech bodech. Předpokládám, že dosažené výsledky budou přínosem i pro rozvoj diagnostických metod a rozvoj spolupráce s průmyslovou praxí za situace, kdy takové zkoušky nelze provádět v laboratoři ÚVEE FEKT VUT v Brně. Získané poznatky budou využívány i v rámci přípravy a posuzování jednotlivých měřených synchronních strojů. V průběhu zpracovávání DP musel student překonat řadu problémů. Domnívám se rovněž, že překonávání těchto problémů bylo pro studenta přínosem a v některých aspektech přispělo ke zlepšení jeho dosavadních znalostí a dovedností.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student se zabýval problematikou diagnostiky opotřebení kluzných kontaktů pomocí metody prachových částic. V první části student popisuje konstrukci kluzného kontaktu a popisuje jeho jednotlivé části. Dále je v práci popsána metoda prachových částic a případné vady, které mohou měření ovlivnit. Další část je věnována samotné analýze pomocí programu MATLAB. Tato kapitola je velmi stručná a chybí vyhodnocení dosažených výsledků. Poslední kapitola je věnována vytvoření měřicího zařízení, což je asi největším přínosem této práce. V poslední části je toto zařízení popsáno a zhodnocena jeho funkce. Celkově v diplomové práci postrádám lepší zhodnocení výsledků a návrh použití dalších matematických metod pro jejich zpřesnění. Rovněž dosažené závěry jsou dosti obecné a neurčité. Po formální stránce má práce celou řadu nedostatků a její členění by mohlo být přehlednější. Rovněž některé slovní obraty použité v textu nejsou úplně vhodné. Označení některých veličin je dosti matoucí ( t – rozměr kartáče). V textu se objevuje mnoho nesmyslů (např. na straně 51, kapitola 4.4 – „Error….“) a nedodělků (v textu se vyskytuje „DOPLNIT“).

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 86957