ŠREJMA, J. Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve vybraných lokalitách v okrese Šumperk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lorencová, Marie

Celkově diplomovou práci považuji za průměrnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíl i rozsah je splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C V teoretické části práce postrádám např. vymezení pojmu zemědělský pozemek či cena zjištěná, jak je naznačeno v kapitole 1.1 diplomové práce. Na str. 21 je nesprávně uvedeno rozmezí v %, o které je možno zvýšit na základě přílohy č. 5 oceňovací vyhlášky cenu zemědělského pozemku. V této části práce není žádná zmínka o územním rozhodnutí, kterou bych s ohledem na praktickou část očekávala.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Úroveň analytické části práce považuji za průměrnou. Zejména studentovi vytýkám, že při určení ceny zjištěné neuvedl vybrané charakteristiky ani čísla kvalitativních pásem jednotlivých znaků indexů. Použité hodnoty jsou však správné. Ocenila bych více informací a údajů o územních plánech obcí Pavlov a Zábřeh. K dalším nedostatkům patří: Z popisu lokality, ve které se nachází oceňovaný pozemek č. 1, není zcela zřejmé, co platí pro obec Pavlov a co pro část obce Veselí. Vysvětlení koeficientu redukce na pramen ceny na str. 31 je neúplné. Student výsledné obvyklé ceny uvádí s přesností na setiny. Obvyklá cena je však odborný odhad a takto přesně nelze nic odhadnout. V samotném závěru student uvádí, že pro ocenění dle oceňovací vyhlášky chybí znalcům možnosti, jak ceny s ohledem na situaci na trhu upravit. Možnosti však jsou, např. ve znaku „ostatní neuvedené“ u indexu trhu. Tohoto však student při ocenění nevyužil.
Odborná úroveň diplomové práce C Práce je zpracována logicky a srozumitelně, na dobré úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Odborné i laické veřejnosti je přiblížen vliv územního plánování na zjištěné a obvyklé ceny pozemků v okrese Šumperk. Přínos této práce pro praktické i teoretické využití je však snížen výše uvedenými nedostatky.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace nejsou vždy zcela řádně provedeny. U některých právních předpisů v seznamu použitých zdrojů není správně uvedeno jejich znění.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Práce není prosta jazykových nedostatků, objevují se v ní pravopisné a typografické chyby, i překlepy. Tabulky nejsou jednotně upraveny. V tištěné podobě s ohledem na oboustranný tisk nejsou správně zvoleny okraje a čísla stran.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hůlová, Martina

Z celkového hlediska hodnotím odevzdanou diplomovou práci jako průměrnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Práci je možno z hlediska splnění požadovaných cílů, jež byly stanoveny v zadání, považovat za úplnou. Student dostatečně na simulovaných příkladech aplikoval a následně vyhodnotil vliv územního plánování na ceny pozemků (obvyklé i zjištěné) ve dvou vybraných lokalitách okresu Šumperk. Výsledky výpočtů jsou sestaveny do přehledných grafů, jež jsou však jen stručně okomentovány, s drobnými nesrovnalostmi.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Práce je zpracována v dostatečném rozsahu. Pro důkladnější propracování řešené problematiky by bylo vhodné aplikovat zvolený postup u většího počtu pozemků ve více lokalitách okresu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování diplomové práce je s ohledem na rozsah zadání na dobré úrovni. Student pro splnění cílů práce vhodně zvolil metody pro výpočet cen jednotlivých pozemků. Oceňuji použití Grubbsova testu pro analýzu dat vstupujících do výpočtu u metody přímého porovnání.
Obtížnost a správnost řešení C V práci neshledávám žádné zásadní nedostatky ve správnosti řešení. Co se týče obtížnosti je možno považovat práci za průměrnou. V rámci výpočtu zjištěných cen stavebních pozemků v kapitole 2.6.1 bych považovala za vhodné, uvádět v tabulce kromě samotné výše použité hodnoty kvalitativního pásma i uvedení konkrétního popisu pásma, který byl pro daný pozemek zvolen z příslušné přílohy oceňovací vyhlášky.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Praktické využití práce je značně omezeno lokalitou, ve které se oceňované pozemky nachází. S ohledem na rozsah zpracování neshledávám v teoretické části práce zvláštní odborný přínos.
Odborná jazyková úroveň C Diplomová práce je napsána velmi srozumitelným jazykem. Je v ní v přiměřené míře použito odborných formulací souvisejících s řešenou problematikou. Z mého pohledu bych při zpracování teoretické části ocenila použití odborné literatury ve větším rozsahu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Uspořádání práce je logické a přehledné, bez větších nedostatků. V textu se vyskytují drobné překlepy a místy chybně uvedeny odkazy na příslušné kapitoly. Tabulky a grafy jsou vhodně rozvrženy, u popisku jedné osy grafů postrádám uvedení jednotek.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 82513