ZÁVĚRKOVÁ, J. Vybrané činnosti ve výstavbě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Smětáková, Ivana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Superatová, Alena

Práce plně splnila zadané úkoly a dosáhla požadovaného cíle. Práce je přehledná, systematicky podává přehled o vybraných činnostech ve výstavbě. Jedná se o problematiku závažnou, která je často diskutovaná a přináší v praxi řadu dohadů a nejasností. Zejména praktická část vede k zamyšlení nad nutností odborné kvality pracovníků pohybujících se ve stavební sféře. Po stránce jazykové je práce na velice pěkné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení C Způsob řešení považují za správný, obtížnost za průměrnou.
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82509