FAIMAN, J. Tříválcový zážehový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro osobní vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Práce celkově vzato splňuje požadavky zadání, současně však obsahuje celou řadu věcných nepřesností, některé prezentované výstupy nejsou patřičně dokumentovány, nebo způsob jak byly získány je zcela nejasný. Rovněž po formální stránce má text celou řadu nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kaplan, Zdeněk

Úkolem diplomanta, Jiřího Faimana, bylo navrhnout tříválcový zážehový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro snížení třecích ztrát v pístní skupině. Diplomová práce obsahuje celkem 72 strany textu a CD s výpočtovou dokumentací. Je členěna kromě úvodu, závěru, seznamů použitých informačních zdrojů a použitých symbolů do 5 hlavních kapitol, ve kterých se diplomant v souladu se zadáním postupně věnuje charakteristice a analýze zatížení klikového mechanismu, vyvážení klikového mechanismu a návrhu klikového hřídele včetně posouzení jeho torzního kmitání a pevnostní kontroly. Práce v zásadě splňuje požadavky zadání, avšak současně obsahuje celou řadu věcných i formálních nedostatků. Některé prezentované výstupy nejsou patřičně dokumentovány, nebo je způsob, jak byly získány, zcela nejasný. Diplomovou práci Jiřího Faimana doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Práce s literaturou včetně citací E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 82522