KVAPILOVÁ, J. Analýza výkonnosti procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomantka si zvolila zadání své DP podle požadavků konkrétní organizace, která jednak patří do světové špičky výrobců elektronických prvků, jednak působí v náročném odvětví leteckého průmyslu. Dominantním problémem bylo řešení identifikace dílů během výroby tak, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost. Tato úloha je nesmírně významná při hledání příčin selhání finálních výrobků, kdy je třeba dobrat se až k jednotlivým elementům a zkoumat jejich možný vliv na daný případ zcela adresně. Podobný problém se objevuje i v automobilním průmyslu, kdy postupnou montáží se ztrácí identita polotovarů a tím i možnost nalezení příčiny případné poruchy (ta může být principiální, obecná, ale také může být jen individuální, týkající se pouze konkrétního dílu, ne konstrukčního principu). Diplomantka zpracovala rozsáhlou rešerši k požadavkům na výrobky pro letecký průmysl. Provedla analýzu současného stavu řešení problému identifikace a sledovatelnosti v dané organizaci a navrhla opatření ke zlepšení. Některá z nich se dokonce podařilo ještě v průběhu zpracování DP zavést a prakticky ověřit. Cíle práce byly splněny. Diplomantka pracovala samostatně, prokázala schopnost řešit náročné technické a organizační problémy. Pracovala systematicky, ke konsultacím přicházela s návrhy, o nichž diskutovala. Otázka k diskusi při obhajobě: Co je kritickým faktorem úspěšnosti navrhované metody (mapy) identifikace dílů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němcová, Zuzana

Cílem diplomové práce bylo analyzovat stávající stav společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., posoudit tento stav a navrhnout změny, směřující ke zlepšení stávajícího stavu a sjednocení systému stopovatelnosti a identifikace a ověření. Předložená práce se skládá ze 58- ti stran, 3 základních samostatných kapitol a zvláštního závěru. Teoretická část obsahuje všechna relevantní témata, autorce se podařilo je prezentovat ve vzájemné provázanosti s analytickou částí a v návrzích metodiky. Práce byla vypracována v souladu se zadáním, představuje homogenní a vyvážený celek, její cíl byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82431