DRÁBKOVÁ, V. Optimalizace výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomantka zpracovala poměrně široké zadání – vypracovat pro podmínky konkrétní organizace metodiku používání pokročilých nástrojů řízení kvality, QFD a DOE. Seznámila se s výrobním programem dané organizace a s požadavky zákazníků. Jedná se o firmu, která je dodavatelem do automobilního průmyslu a doložení výsledků podle uvedených metod je obvykle vyžadováno jako součást schvalování nových dílů (nebo změn) – PPAP. Důkladně nastudovala dostupné zdroje informací k požadovaným metodám a byla připravena provést vzorové aplikace v dané organizaci, které by potom po formální úpravě sloužily jako návod k používání QFD a DOE v nových projektech. Ve finální fázi zpracování však poněkud uvázla podpora ze strany organizace, přestože si toto téma sama zadala a jeho zpracování požádala, takže nebylo možné zrealizovat plný rozsah QFD a DOE. Přesto si dokázala s nastalou situací poradit, získala určité podklady, na jejichž základě vytvořila metodické pomůcky, s nimiž mohou v organizaci plnit požadavky PPAP. Tím splnila cíle práce, které byly stanoveny na jejím začátku. Diplomantka pravidelně konsultovala svůj postup a ke konsultacím přicházela připravená. Plně využila celé období, kdy na své DP pracovala. Prokázala schopnost řešit náročné technické problémy i v obtížných podmínkách a schopnost dobře organizovat si práci. Otázka k diskusi při obhajobě: Jaký segment metody QFD je pro danou organizaci nejpřínosnější?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Diplomová práce Bc. Veroniky Drábkové odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v mnoha směrech originální. Metodika splnění cílů diplomové práce je správná. Studentka prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená diplomová práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy. Práce je logicky rozdělena do sedmi kapitol, závěru a devíti příloh. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení jednotlivých úkolů. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s relativně malým počtem věcných, gramatických nebo formulačních chyb. Za zbytečné výjimky lze proto označit například nepoužívání jednotného (trpného) rodu při formulování textu práce, nestandardní a nevhodné označování rovnic (a vzorců), nečitelný text na obrázcích (str. 58), nedodržování pravidel pro používání interpunkčních znamének ve větách s dvojtečkou (str. 19, 27, 38) a při popisu rovnic (str. 27, 28, 29 atd.). Studentka při zpracování práce vychází z doporučené literatury. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o některé myšlenky a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. V práci není důsledně vysvětlen provedený experiment (kap. 7 a obr. 7.11). Nepřesně jsou formulovány výsledky o testech dobré shody (str. 60, 63) a v textu jednotlivých závěrů je málo zdůrazněný malý počet naměřených hodnot. Výsledek práce prokázal, že autorka má dostatečné zkušenosti z práce s technickou literaturou. Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „velmi dobře / B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82413