PŘICHYSTALOVÁ, V. Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Mirko

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Musil, Tomáš

Využívání sofistikovaných metod k hodnocení nekvantifikovatelných rizik není stále ještě samozřejmostí, a to i u nadnárodních korporací. Je tomu tak zejména u tradičních firem, s délkou existence na trhu více jak 20 let. Naopak u mladých firem, které však během posledních pár let vyrostly do nadnárodních, je používání podobných metod daleko rozšířenější. Práci z výše uvedených důvodů hodnotím jako přínosnou, může autorce pomoci k zajímavému uplatnění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82459