PETR, T. Motorová jednotka lesního těžebního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem motorové jednotky lesního těžebního stroje. Rešeršní rozbor u úvodu shrnuje parametry podobných harvestorových strojů v daném hmotnostním rozmezí od několika výrobců. Následně jsou parametry uvedeny a porovnávány pomocí parametrů absolutních. V nosné části práce je práce rozdělena na metodickou část a výpočtovou část. Výpočet jednotlivých výkonových spotřeb stroje je dle parametrů zadání. V závěru je uveden přehled možných značek a typů vznětových motorových jednotek pro pohon daného těžebního stroje. Doporučená hodnota výkonu pro tento zadaný stroj je uvedena v závěru. Bakalářská práce studenta Petra splnila požadavky a cíle zadání. Použité metody jsou adekvátní zadání práce a práce je hodnotově správně vypočtená. Student prokázal znalosti získané studiem. Bakalářská práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na velmi dobré úrovni. Práce má textově velmi dobrou kvalitu. Autor se přesto v textu vyjadřuje věcně a důkladně se odvolává na citace zdrojů, použitých vzorců a tabulek. Po stránce grafického zpracování není zásadní připomínky. Stylistická úprava a pravopis jsou až na drobné překlepy (str. 17, 18, 20 a 35) v pořádku. Student prokázal znalosti v oblasti navrhování motorových jednotek lesních těžebních strojů. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá návrhem výkonu motorové jednotky lesního těžebního stroje hmotnostní kategorie do 18.000 kg a jejím výběrem. V úvodní části jsou popsány základní charakteristické konstrukční uzly harvestorů. Následně jsou porovnány charakteristické vlastnosti harvestorů hmotnosti 17.100 až 18.800 kg čtyř výrobců. V další části práce student stanovuje potřebný výkon a vlastnosti motoru pro zadaný harvestor. Velmi rozsáhle a podrobně jsou stanoveny velikosti jízdních odporů (na více než dvaceti stranách) a z toho určeny pro jednotlivé dopravní či pracovní režimy potřebné výkonové požadavky motoru. Poté jsou analyzovány výkonové požadavky pro pracovní zařízení (harvestorová hlavice a hydraulický jeřáb) a na základě získaných hodnot je v závěru proveden výběr konkrétního spalovacího vznětového motoru. Práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah. V práci je však několik drobných nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - chybí seznam zkratek, - drobné překlepy, - občas technicky nesprávné výrazy (např. "čerpadlo", "dieslový" apod.) - porovnávací souhrnné tabulky 2.1 až 2.4 by měly obsahovat více informací a bulo by je vhodné doplnit o poměrné (relativní) ukazatele. Dále postrádám v kapitole 2 závěrečný komentář s vlastním názorem autora, - popisy jednotlivých představovaných typů harvestorů a jejich vlastností jsou značně poplatné textům propagačních materiálů, - výpočet je poněkud nepřehledný v důsledku rozdělení této části do dvou kapitol. V kap. 3 jsou postupně uvedeny veškeré potřebné výpočtové vztahy, do kterých je v kap. 4 dosazeno, - v závěru práce postrádám podrobnější zdůvodnění skutečnosti, že autor navrhuje spalovací motor s výkonem 206 kW, přičemž u srovnatelných strojů (viz tab. 2.2) se výkony pohybují v rozsahu 129 až 187 kW. Zdůvodnění v posledním odstavci závěru nelze považovat za vyčerpávající. Předložená práce má (i přes některé drobné chyby spíše formálního charakteru) celkově velmi solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Za pozitivní lze označit to, že práci je možno bez větších úprav využít pro předběžné stanovení výkonů motorů obdobných pracovních strojů, případně ověřit i vhodnost použitých motorů u stávajících strojů (např. jako jedno z kritérií při jejich pořizování). Tomáš Petr ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82720