KOSTUROVÁ, M. Návrh komunikačního mixu e-shopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blažo, Marek

Diplomová práce slečny Kosturové je zaměřená na návrh komunikačního mixu e-shopu. Autorka se v úvodu věnuje popisu jednotlivých pojmů z oblasti marketingu, další část je věnována analýze současného stavu kde autorka pomocí vhodně formulovaného dotazníku komunikovala s veřejností. Na základě provedených analýz je v závěru práce vypracován návrh na zlepšení komunikačního mixu s ohledem na zadání. Autorka pojala práci velmi zodpovědně, z čehož vyplývá, že práce obsahuje několik zajímavých postřehů a nápadů. Také oceňuji, že jsou návrhy na zlepšení podrobně popsány a jejich realizace tak nebude časově náročná. Dále chválím dostatek návrhů, které jdou napříč celým spektrem internetového marketingu a to od vylepšení stránek, přes sociální sítě až po linkbuilding. Nicméně autorka se mohla zmínit i o možnostech propagace pomocí virálně zaměřených videí a jejích sdílením na servery youtube.com, které jsou teď velmi populární. Tato diplomová práce je dobře srozumitelná i logicky členěná a je tak po obsahové stránce na velmi dobré úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84946