URBÁNKOVÁ, R. Návrh podnikového finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sághy Estélyi, Kristína

Otázky k obhajobe diplomovej práce: 1) Ako hodnotíte mieru naplnenia finančného plánu v roku 2014 na základe predbežných údajov? 2) Na základe súčasných údajov aký je výhľad pre rok 2015 v oblasti vývoja tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zostaveniu dlhodobého finančného plánu predchádzala analýza vonkajšieho okolia a vnútorného prostredia podniku a analýza finančného zdravia podniku, v rámci ktorej študentka porovnala výsledky analyzovaného podniku aj s tromi ďalšími podnikmi z odvetvia. Navrhovaný dlhodobý finančný plán je vypracovaný v troch variantách (realistická, optimistická a pesimistická) a jednotlivé varianty sú následne porovnané a vyhodnotené.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Uskutočnené analýzy v kap. 3 boli detailne vyhodnotené a výsledky vstupovali do stanovení základných cieľov pre oblasť finančného riadenia podniku. Navrhovaný finančný plán sleduje tieto základné ciele a následné vyhodnotenie poskytuje rozumné vysvetlenie pre odchýlky medzi jednotlivými variantami a zvažuje riziká, ktoré ohrozujú priebeh realistickej verzie plánu. Síce finančné výsledky spoločnosti za rok 2014 sú k dispozícii v obmedzenej miere, študentka by sa mohla detailnejšie venovať miere naplnenia plánu v roku 2014 a viac špecifikovať vlastné odporučenia pre podnik.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce po zohľadnení očakávaných odchýliek sú v praxi aplikovateľné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Diplomová práca je prehľadne spracovaná, usporiadaná logicky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B K vypracovaniu jednotlivých kapitol diplomovej práce študentka využila odborné knižné publikácie, ktoré doplnila o online zdroje a osobné konzultácie v danom podniku. Tabuľky a grafy v práci sú riadne očíslované a vďaka odkazom v texte sa dajú jednoznačne priradiť k daným častiam textu. V rámci teoretických východiskách práce (kap. 2) študentka by mohla viac konfrontovať informácie z odbornej literatúry.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štolfa, Antonín

Předkládaná diplomová práce je dle mého názoru zpracována přehledně,pro odbornou veřejnost naprosto srozumitelně a odpovídá náročným požadavkům na práce tohoto druhu kladené

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84938