SLÁMOVÁ, L. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sághy Estélyi, Kristína

Študentka pracovala veľmi samostatne. K vypracovaniu diplomovej práce využila odborné publikácie, online zdroje a osobné konzultácie v danom podniku. Vypracovaniu návrhu dlhodobého finančného plánu predchádzala analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku a analýza finančného zdravia podniku. Tieto analýzy miestami by mohli byť aj detailnejšie. Návrh dlhodobého finančného plánu je uvedený v troch variantách (v realistickej, optimistickej a pesimistickej), ktoré sú následne vyhodnotené. V tejto časti študentka by mohla klásť väčší dôraz na porovnanie plánu za rok 2014 s dostupnými predbežnými výsledkami za tento rok a viac špecifikovať vlastné odporučenia pre podnik. Práca obsahuje množstvo tabuliek, obrázkov a grafov, ktoré sú jasne popísané a vo väčšine prípadov sa odkazuje na ne v textu práce. Teoretické východiská práce (kap. 2) by mohli viac konfrontovať informácie z odbornej literatúry a zoznam použitých zdrojov viac zohľadniť odporučenia smernice dekana č. 2/2013 pri uvádzaní bibliografických citácií zdrojov. Otázky k obhajobe práce: 1) Na základe aktuálnych informácií, aký je dopad zrušenia kvót na objem vyprodukovaného mlieka na analyzovaný podnik? 2) Ktoré sú Vaše hlavné odporučenia v oblasti finančného plánovania pre analyzovaný podnik?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Poláček, Josef

Podnikový finanční plán je vypracován na odborně vysoké úrovni a věcně správně podle předem srozumitelně vysvětlených postupů. Použité metody a procedury finanční analýzy jsou v souladu s českými účetními předpisy a poskytují věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za sledovaná období. Kvalitativně vysoká úroveň finančního plánu byla ověřena porovnáním se skutečně dosaženými parametry hospodaření sledované společnosti za účetní období roku 2014, které student neměl dopředu k dispozici. Drobné odchylky od skutečnosti nepovažuji za podstatné. Vyvozené závěry korespondují se strategickými záměry podniku a probíhající restrukturalizací výroby, která by měla přinést posílení její rentability, eliminovat sezónní výkyvy v zemědělské prvovýrobě a posílit peněžní toky při současně vysoké úrovni jistoty návratnosti investice do provozu bioplynové stanice především z její výroby a prodeje elektrické energie, ale i z plného bvyužití vyprodukované energie tepelné, která nachází využití ve sklenících a částečně v živočišné výrobě.Z praxe lze bezpochyby potvrdit, že vypracovaný podnikatelský výhled je plnohodnotným podkladem např. pro získání investičních prostředků do společností od úvěrující banky. Diplomová práce je plně způsobilá k úspěšné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84936