DOLNÍČEK, P. Rešeršní studie zaměřená na vzduchová ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chromek, Lukáš

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést rešeršní studii dosavadních znalostí v oblasti plynových ložisek. Student hned na začátku práce naformuloval problémovou situaci, zamyslel se nad rozdělením ložisek obecně, podrobněji poté popsal rozdělení kluzných ložisek. V rámci této kapitoly se student také krátce pozastavil nad historií i současností plynových ložisek v ČR. V dalších kapitolách se poté student podrobně věnuje plynovým ložiskům, popisuje jejich princip, konstrukci i uplatnění. V poslední kapitole student popisuje provedený cvičný výpočet vlastností axiálního aerodynamického ložiska a dospívá k několika závěrům, které prezentuje formou několika grafů a tabulek. Práce nemá příliš zdařilou grafickou úroveň, tabulky jsou nepřehledné, obrázky mnohdy nevhodně umístěné. Popisy obrázků jsou na rozdíl od popisů tabulek psány tučně. Texty mají obecně různé fonty, volné řádky jsou náhodně umístěné v rámci celé práce, symboly jsou psány kurzívou jen někdy. Některé kapitoly nejsou v rámci celku vhodně umístěny. Práci by celkově prospěla větší grafická jednota. Student přistupoval k práci zodpovědně, více vlastní iniciativy by však rozhodně nebylo na škodu. Při tvorbě této bakalářské práce musel student osvojit znalosti, které jsou nad rámec bakalářského studia. Cíle, které si student vytyčil, se podařilo beze zbytku splnit. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci známkou C a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bojanovský, Tomáš

Bakalářská práce je zaměřená především k získání uceleného přehledu současných technologií v oboru vzduchových ložisek. V úvodu jsou ložiska přehledně rozdělena do několika kategorií a poté jsou podrobněji popsány jednotlivé typy vzduchových ložisek. Dále jsou přiblíženy možnosti zvýšení tuhosti zmíněných ložisek. Na závěr práce je nastíněn výpočet vlastností aerodynamického axiálního ložiska s centripetálními spirálními drážkami. Výpočet tak vhodně doplňuje teoretické poznatky popsané v předchozích kapitolách. Práce obsahuje některé grafické nedostatky v podobě úpravy tabulek či popisu obrázků. Tabulky jsou nepřehledné a mají nevhodný formát hodnot. Popis obrázků je uveden složitě v textu, nebo není v českém jazyce. U některých obrázků chybí popis úplně. V textu jsou dále drobné pravopisné chyby. Práce má vhodné uspořádání a splňuje veškeré formální náležitosti. S literaturou a citacemi bylo pracováno správně. Práce je přínosná pro obecnou orientaci v dané problematice a splňuje veškeré vytyčené cíle, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82690