CALETKA, T. Odstředivý korečkový elevátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Bakalářská práce na téma odstředivý korečkový elevátor splňuje všechny požadavky zadání a její autor svůj postup řádně konzultoval. Práce je logicky členěná. V rámci formálních nedostatků zde uvádím neobratné formulace vět v úvodu, nejednotné značení pro maximální dovolené zatížení pásu a výpočtová část působí místy nepřehledně. V rámci věcných nedostatků vytýkám chybný závěr v podkapitole 2.2.3 (avšak zde se jedná nejspíš o nepozornost autora) a chybějící diskuzi nad získaným výsledkem v podkapitole 2.2.7. Na výrobních výkresech chybí označení neobrobených ploch. Celkově je práce na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší návrh odstředivého korečkového elevátoru. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup práce je přehledný. Rozsah řešení rešeršní práce je úměrný velikosti a zaměření bakalářské práce. Výpočtová část práce je rozsáhlá, ale dle požadavků zadání. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Grafická úprava textové části práce je dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis jsou v pořádku, překlep pouze na straně 26. Citace zdrojů literatury jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Citace na vzorce nebo dosazené parametry jsou uvedeny. Výkresová dokumentace je zdařilá a nemám k ní žádné připomínky. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 82882